Achtergronddocument populatieservice

SamenvattingDe Populatieservice is een service van de overheid (IPO), bedoeld voor het verstrekken van populatiegegevens ten behoeve van het uitvoeren van risicoberekeningen in het kader van de wette-lijke taakuitvoering Externe Veiligheid door het bevoegd gezag (gemeenten, provincies en rijk). Het achtergronddocument is bedoeld om de gebruiker te informeren over de status en de moge-lijkheden van de Populatieservice.
Download de publicatie
Publicatiedatum
19augustus2015
Opsteller

Provincie Zuid-Holland

Type DocumentPraktijk en uitvoering