Achtergronddocument populatieservice

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

De Populatieservice is een service van de overheid (IPO), bedoeld voor het verstrekken van populatiegegevens ten behoeve van het uitvoeren van risicoberekeningen in het kader van de wette-lijke taakuitvoering Externe Veiligheid door het bevoegd gezag (gemeenten, provincies en rijk). Het achtergronddocument is bedoeld om de gebruiker te informeren over de status en de moge-lijkheden van de Populatieservice.

Download de publicatie
Publicatiedatum
19augustus2015
Opsteller

Provincie Zuid-Holland

Type DocumentPraktijk en uitvoering