Besluit externe veiligheid buisleidingen

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Besluit houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Het Besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011, met uitzondering van: a. artikel 6, vierde lid, dat met ingang van 1 juli 2013 in werking treedt, en b. artikel 21 dat met ingang van 1 juli 2011 in werking treedt.

Download de publicatie

Besluit externe veiligheid buisleidingen

Publicatiedatum
24juli2010
Opsteller

VROM

Type DocumentWet- en regelgeving