Handleiding Bevi en Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Deze handleiding geeft op een praktische, begrijpelijke manier uitleg te geven over het Bevi en de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Deze handleiding is bedoeld voor ambtenaren bij gemeenten en provincies en infrabeheerders die belast zijn met de taken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en externe veiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast behoren medewerkers van de brandweer en adviesbureaus tot de doelgroep, om hen over de werking en de gevolgen van het besluit en de circulaire te informeren. Bij de totstandkoming van deze handleiding is gebruik gemaakt van de deskundigheid uit de disciplines milieu, ruimtelijke ordening en vervoer. Ten aanzien van de omgang met het groepsrisico wordt verwezen naar de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.

Download de publicatie
Publicatiedatum
november2006
Opsteller

ministerie van Infrastructuur en Milieu

Type DocumentPraktijk & uitvoering