Handleiding populatieservice

SamenvattingDe populatieservice is bedoeld voor het verstrekken van populatiegegevens ten behoeve van risicoberekeningen in SAFETI-NL, RBM II en Carola. De informatie hiervoor is (hoofdzakelijk) af-komstig uit de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). De informatie bevat veel maar niet alle benodige gegevens en kan leemtes bevatten. Met name niet-gebouwgebonden activitei-ten zoals recreatie, sportvelden e.d. ontbreken nog.
Download de publicatie
Publicatiedatum
12juni2015
Opsteller

Provincie Zuid-Holland

Type DocumentPraktijk en uitvoering