Handreiking bouwen binnen een veiligheidszone

Samenvatting

Bouwen langs wegen, waterwegen en spoorwegen waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt vraagt bijzondere aandacht zeker als deze transportroute is aangewezen in de Regeling basisnet. Met de inwerkingtreding van de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2014-4057) zijn de technisch inhoudelijke prestatie-eisen landelijk uniform. De inwerkingtreding van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot plasbrandaandachtsgebieden is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Wet basisnet. De Wet treed per 1 april 2015 inwerking. Door het Laboratorium Externe Veiligheid (LEV) is gevraagd om naar aanleiding van deze aanpassingen in de regelgeving een handreiking op te stellen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
24februari2015
Opsteller

Antea Group

Type DocumentAchtergrondinformatie