Onderzoek ruimtelijke inpassing vergunde opslagen van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik

Samenvatting

Om te voorkomen dat bij een ontploffing onnodig veel slachtoffers vallen, is na de ramp in Enschede, naast een nieuw vuurwerkbesluit, nieuwe regelgeving van kracht geworden voor de opslag van andere ontplofbare stoffen. In 2006 is met de circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik (verder: de circulaire) aan alle gemeenten opdracht gegeven veiligheidszones rond opslaglocaties [kader] voor deze stoffen te bepalen en vast te leggen in bestemmingsplannen. Hiermee komen bestaande gevaarlijke situaties in beeld en wordt voorkomen dat nieuwe gevaarlijke situaties rond opslagen kunnen ontstaan. Het voorliggende onderzoek richt zich op de beantwoording van de vragen: 1. In hoeverre is de verplichting om de veiligheidsafstanden rond vergunde opslagen van ontplofbare stoffen op te nemen in bestemmingsplannen, nageleefd? 2. Kunnen hierdoor nieuwe gevaarlijke situaties ontstaan? Daarnaast heeft het onderzoek informatie opgeleverd over de werking van het systeem en mogelijke tekortkomin

Download de publicatie
Publicatiedatum
8april2013
Opsteller

Inspectie Leefomgeving en Transport

Type DocumentAchtergrondinformatie