Verantwoord omgaan met groepsrisico's

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In deze handreiking wordt aangegeven op welke wijze de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico (GR) doorlopen kan worden bij ruimtelijke planvorming (procesbeschrijving). In de handreiking wordt specifiek ingegaan op de verantwoordingsplicht bij ruimtelijke plannen binnen de Provincie Limburg. Welke stappen zijn te zetten, wat is de volgtijdelijkheid daarbij, welke partijen zijn daarbij te betrekken, welke deelproducten moet het bevoegd gezag leveren en welke eigen beleidsruimte heeft het bevoegd gezag ten aanzien van het omgaan met groepsrisico? Antwoorden op deze en soortgelijke vragen zijn in deze handreiking terug te vinden. Achterin de handreiking wordt via een aantal voorbeelden ingegaan op de dagelijkse praktijk in Limburg.

Download de publicatie
Publicatiedatum
december2007
Opsteller

Provincie Limburg

Type DocumentAchtergrondinformatie