Vervolg op IOV 2021-2024

Samenvatting

In het BOb van 30 oktober 2019 is door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) besloten om het programma IOV te beëindigen vanaf 2021, maar op grond van een gezamenlijke agenda wel door te gaan met versterking van omgevingsveiligheid. Daarbij heeft het BOb contouren van uitwerking en aanpak vastgesteld die zijn uitgewerkt in 7 clusters. Van ieder cluster is een meerjarenvoorstel 2021-2024 geschreven die op 6 april 2020 door het BOb zijn vastgesteld. In deze meerjarenvoorstellen per cluster wordt ingegaan op de ambitie, de governance en de financiering. De clusters zijn hier opgenomen en worden door de eigen trekker verder uitgewerkt. Ten aanzien van het kennisnetwerk wordt een visie ontwikkeld, begeleid door een onafhankelijke partij. Op 28 april is een start gemaakt hiervoor. In de visie wordt een relatie gelegd tussen omgevingsveiligheid en de grotere thema’s en de integrale benadering die wordt nagestreefd in het kader van de Omgevingswet. De VNG leidt de visie ontwikkeling. Er wordt onder meer gekeken naar alle betrokken stakeholders op het gebied van kennisinfrastructuur, de benaderbaarheid van informatie, het delen van kennis en ervaring en ook welke info ontbreekt en welke onderwerpen onderbelicht zijn.

Download de publicatie
Publicatiedatum
1mei2019
Opsteller

BOb

Type DocumentAchtergrondinformatie