Voortgangsnotitie CSS

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In deze voortgangsnotitie wordt nader ingegaan op het nut en de noodzaak van CCS en de vraagstukken om de verdere ontwikkeling en toepassing van CCS mogelijk te maken. Tevens worden de gevolgen van de recente Europese besluitvorming over het Energie- en Klimaatpakket voor het nationale beleid geschetst en wordt een actueel beeld gegeven van de stand van het beleidsvormingsproces met betrekking tot CCS.

Download de publicatie
Publicatiedatum
februari2009
Opsteller

EZ en VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie