BRZO

Gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s zijn bevoegd gezag voor het Brzo. Zij zijn samen met de Inspectie SZW gezamenlijk bevoegd gezag voor het Brzo. Om te komen tot een adequate en uniforme uitvoering van de VTH taken op het gewenste kwaliteitsniveau moeten onderling (nieuwe) afspraken gemaakt worden. In het uitvoeringsprogramma omgevingsveiligheid 2015-2018 is voor het deelprogramma BRZO de volgende doelstelling geformuleerd:

Geborgde adequate veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven; waarbij alle betrokken bevoegde gezagen hun verantwoordelijkheid nemen. Dit betekent adequate en uniforme vergunningverlening, toezicht en handhaving door gekwalificeerde medewerkers.  

De inhoudelijke sturing gebeurt door BRZO+. De onderwerpen van het deelprogramma 1 BRZO zijn:

Kwaliteit van de uitvoering

Om de VTH taken bij deze veelal complexe bedrijven uit te voeren zijn gekwalificeerde medewerkers nodig. De WABO toezichthouders en vergunningmakers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria uit het PUmA programma. De bestaande lat voor kwaliteit is nu hoger gelegd dan de afgelopen jaren. Meerdere medewerkers moeten worden bijgeschoold. 

Gezamenlijke kaderstelling

De bevoegde gezagen benaderen de bescherming van de werknemers en het milieu en brandpreventieve- en repressieve zorg vanuit de achterliggende wetgevingen. Deze wetgeving is zodanig verschillend, dat een uniform optreden niet vanzelfsprekend is en niet automatisch plaatsvindt. Een gezamenlijk visie op stand der techniek en kaderstelling voor vergunningverlening is daarom noodzakelijk.

Uniformiteit

Het gebruik maken van dezelfde uitgangspunten voor vergunningverlening, dezelfde toezichtinstrumenten en één handhavingstrategie is noodzakelijk om uniform te kunnen werken. Er zijn door de loop van de jaren gezamenlijke instrumenten ontwikkeld, die nu worden toegepast voor Brzo toezicht. Nu is de samenwerking verbreed tot integraal toezicht (milieu, Arbo en brandweerzorg) en is de vergunningverlening en de handhaving onderdeel geworden van de samenwerking.

Informatie IT ondersteuning

Vanuit het werkveld en het rijk is er behoefte aan informatie over de uitvoering. Voor het verwerken van inspectiegegevens zijn er meerdere IT systemen in gebruik. Voor Brzo toezicht wordt de gemeenschappelijke inspectieruimte gebruikt. Voor andere onderwerpen zijn er meerdere systemen. Zo is het niet mogelijk om in één IT systeem te rapporteren en daarvan gegevens te generen voor voortgang, analyse en publicatie. Eén systeem vergemakkelijkt het werk van de inspecteurs creëert de mogelijkheid gemakkelijk(er) data te genereren en analyseren.

Coördinatie, afstemming en ondersteuning

Doordat er meerdere bevoegde gezagen zijn, is een goede afstemming noodzakelijk. De afstemming is nodig voor de volgende onderwerpen:

  • vergunningverlening, toezicht en handhaving;
  • bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving;
  • goede coördinatie tussen de zes WABO bevoegde gezagen, de veiligheidsregio’s en tussen partners die in de BRZO+ organisatie samenwerken. ISZW is één organisatie waardoor geen aanvullende afstemming intern noodzakelijk is.