Impuls Omgevingsveiligheid 2015 - 2018

De Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 is een belangrijk instrument om bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid. Het programma heeft loopt van 2015 tot en met 2018 en bestaat uit de onderstaande vier deelprogramma's. 

1. BRZO;
2. PGS;
3. Informatie- en kennisinfrastructuur;
4. Ondersteuning lokaal EV-beleid.

Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Programma IOV 2018

Het programma IOV 2018 (concept) is samengesteld uit het oorspronkelijke programma, zoals dit op 26 juni 2017 door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) was vastgesteld én een aantal extra activiteiten die gefinancierd worden uit een onderbesteding van de IOV 2016

Het Programma IOV 2018 is geaccordeerd door de managers van IPO, VNG en het ministerie IenW en wordt begin 2018 formeel door het Bestuurlijk Omgevingsberaad vastgesteld.

Het budget voor 2018 voor de uitvoering van het programma wordt gedecentraliseerd naar het provinciefonds. Voor deelprogramma 4 Lokaal EV beleid betekent dit dat het budget in het provinciefonds van de twaalf provincies wordt gestort. De reden hiervoor is dat het ministerie BZK de voorkeur heeft om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de fondsen.

De overige deelprogramma's worden via de provincie Zuid-Holland, als adressant voor het ministerie IenW, doorgesluist naar de decentrale overheden. Deze middelen worden apart beheer, waardoor onderbestedingen beschikbaar blijven voor het programma.

 De IOV is het laatste jaar van het huidige programma. Eind 2017, begin 2018 wordt een separaat spoor opgestart, waarin nagedacht wordt over de toekomst van de verschillende projecten en activiteiten van de IOV. Dit leidt tot een voorstel dat medio juni 2018 wordt voorgelegd aan het BOB.

Vorige programma's en rapportages

Impuls omgevingsveiligheid 2017 

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Halfjaarrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Impuls omgevingsveiligheid 2016

Impuls omgevingsveiligheid 2015