Impuls Omgevingsveiligheid 2015 - 2018

De Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 is een belangrijk instrument om bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid. Het programma loopt van 2015 tot en met 2018 en bestaat uit de onderstaande vier deelprogramma's. 

1. BRZO;
2. PGS;
3. Informatie- en kennisinfrastructuur;
4. Ondersteuning lokaal EV-beleid.

Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Programma IOV 2018

Het programma IOV 2018 is samengesteld uit het oorspronkelijke programma, zoals dit op 26 juni 2017 door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) was vastgesteld én een aantal extra activiteiten die gefinancierd worden uit een onderbesteding van de IOV 2016. Het Programma IOV 2018 is op 25 april 2018 door het Bestuurlijk Omgevingsberaad vastgesteld.

Het budget voor 2018 voor de uitvoering van het programma wordt gedecentraliseerd naar het provinciefonds. Voor deelprogramma 4 Lokaal EV beleid betekent dit dat het budget in het provinciefonds van de twaalf provincies wordt gestort. De reden hiervoor is dat het ministerie BZK de voorkeur heeft om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de fondsen.

De overige deelprogramma's worden via de provincie Zuid-Holland, als adressant voor het ministerie IenW, doorgesluist naar de decentrale overheden. Deze middelen worden apart beheerd, waardoor onderbestedingen beschikbaar blijven voor het programma.

De IOV 2018 is het laatste jaar van het huidige programma. Op 25 april 2018 is door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) besloten tot een verlenging van het programma IOV in 2019.

Verlengd programma IOV 2019

Op 25 april 2018 is een hoofdlijnenprogramma IOV 2019 - 2020 voorgelegd ter besluitvorming. De verlenging is geaccordeerd voor 2019. Of een IOV 2020 nodig is, zal blijken uit de resultaten van het onderzoek naar de verankering van de structurele werkzaamheden van de IOV, zie de paragraaf hieronder. Aanleiding voor de verlenging van het programma IOV zijn:

  • de verschuiving van de inwerkingtreding van de Omgevingswet,
  • de overgang naar een werkwijze voor omgevingsveiligheid zonder programmafinanciering,
  • het afronden van enkele projectmatige activiteiten uit het lopende programma 2015-2018 die nog niet zijn afgerond en
  • de moderniseringsoperatie voor omgevingsveiligheid. 

Onderzoek naar de verankering van structurele werkzaamheden in de IOV 

Op 25 april 2018 heeft het BOb de opdracht gegeven om in 2018 een onderzoek uit te laten voeren naar de structurele financiering van de wettelijke en de bovenwettelijke EV-taken. De heer van Belzen, burgemeester van de gemeente Barendrecht, is voorgedragen als boegbeeld voor dit onderzoek. Twynstra Gudde ondersteunt de uitvoering van het onderzoek en wordt hierbij begeleid door IPO, VNG en het ministerie IenW. Het kengetallenonderzoek dat door Cebeon wordt uitgevoerd naar de wettelijke taken van deelprogramma 4 vormt een bouwsteen van dit onderzoek. 

Het deelonderzoek naar de bóvenwettelijke structurele taken die de IOV bevat, betreft onder andere het eigenaarschap van die structurele taken en de daarbij horende mogelijkheden voor verankering. 

De resultaten van het onderzoek worden op 1 oktober 2018 aangeboden aan het BOb. 


Programma's en rapportages IOV

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017

Impuls omgevingsveiligheid 2017 

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Halfjaarrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Impuls omgevingsveiligheid 2016

Impuls omgevingsveiligheid 2015

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2018