Impuls Omgevingsveiligheid 2015 - 2018

De Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) bestaat uit vier deelprogramma’s op het gebied van omgevingsveiligheid (externe veiligheid), die worden uitgevoerd door omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en provincies. Het programma Impuls Omgevingsveiligheid is in samenwerking met de gezamenlijke provincies, de VNG, IPO, het ministerie IenM en Brandweer Nederland opgesteld. 

De Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 is een belangrijk instrument om bij te dragen aan een kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid. Het programma heeft een looptijd van vier jaar (van 2015 tot en met 2018) en bestaat uit de onderstaande vier deelprogramma's. 

1. BRZO;
2. PGS;
3. Informatie- en kennisinfrastructuur;
4. Ondersteuning lokaal EV-beleid.

Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd. In het programma Impuls omgevingsveiligheid 2016 staan de uitgewerkte deelprogramma's voor 2016 beschreven. Op 11 november 2015  heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad ingestemd met dit programma.

Het budget voor 2016 voor de uitvoering van het programma wordt gedecentraliseerd naar het provinciefonds van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is adressant voor het ministerie IenM en sluist de middelen van de Impuls omgevingsveiligheid door naar de decentrale overheden. Deze overheden verwerken de activiteiten van de Impuls in hun eigen programma. Vanaf 2017 worden de budgetten van de provincies (onderdeel van deelprogramma 4) via het provinciefonds ter beschikking gesteld. De overige middelen blijven via de provincie Zuid-Holland verlopen.

Programma IOV 2017

Het programma IOV 2017 is soberder doordat een overprogrammering in het meerjarig programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018, dat in 2014 door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) was vastgesteld, ondertussen is opgelost.

Het programma IOV 2017 wordt door het Bestuurlijk Omgevingsberaad besproken op 15 december 2016. Bij het opstellen van het programma is gebruik gemaakt van:  

  • informatie (inhoudelijk en financieel) van de Monitoringrapportage IOV 2015 en de halfjaarsrapportage IOV 2016,

  • extern advies dat heeft geresulteerd tot aanscherping van de doelen,

  • een analyse door het secretariaat van de IOV en de werkgroep IOV van alle input.

Ook is gekozen voor een alternatieve werkwijze voor een tijdige bijsturing van doelen en activiteiten binnen het programma en met behoud van enige flexibiliteit binnen de sturing van het programma. Op 13 juni 2016 is dit voorstel door het BOb geaccordeerd.  

Vorige programma's en rapportages

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Halfjaarrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Impuls omgevingsveiligheid 2016

Impuls omgevingsveiligheid 2015