PGS

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)  is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven. Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden, die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op deze bedrijven.

De zorgvuldige totstandkoming en beheer van de PGS-reeks vormt de sleutel tot het realiseren van die doelstelling. De middelen van de Impuls Omgevingsveiligheid zijn hiervoor essentieel. Daarbovenop is een intensivering nodig voor de implementatie van PGS Nieuwe stijl, in combinatie met een versnelling van de actualisaties in verband met het tijdig gereed zijn voor de komst van de Omgevingswet.

Activiteiten deelprogramma 2 PGS zijn:

  1. Het beheer van PGS;
  2. De borging van de kennisinbreng door de overheid in de actualisatie van de PGS-richtlijnen.

De eerste activiteit, het beheer van PGS, maakt onderdeel uit van het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018, maar wordt door het ministerie IenM aangestuurd en niet door de decentrale overheden. Het beheer van de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen is in handen van de NEN.

Doelstelling van dit deelprogramma

  • Organiseren dat de overheid gegarandeerd voldoende en kwalitatief goede kennis inbrengt in de actualisatie van de PGS-reeks tussen 2015 en 2018 bij het tot stand komen van een actueel pakket van PGS-richtlijnen;
  • Zorgdragen voor een doelmatige ondersteuning van de uitvoeringspraktijk VTH en het komen tot passende regels in het Activiteitenbesluit.
  • Uiterlijk eind derde kwartaal 2017 is een complete concept PGS-reeks Nieuwe Stijl beschikbaar, die voldoet aan het gestelde in de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). De PGS-reeks wordt opgesteld conform de goedgekeurde PGS Governance en het PGS-model Nieuwe Stijl (gebaseerd op een risicomethodiek), ten behoeve van besluitvorming in het BOb van eind 2017. 

Relevante ontwikkelingen

In de brief van 13 juni 2014 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Mansveld aangekondigd dat een revitalisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen zal plaatsvinden. In de nieuwe Governance is de besluitvorming uitgewerkt waarbij onder meer wordt ingegaan op de bevoegdheden en taken en op de doorwerking van beleidsrijke aspecten. In het model PGS Nieuwe Stijl is vorm en inhoud van de toekomstige PGS-reeks weergegeven. ‘PGS Nieuwe Stijl’ is gebaseerd op een risicobenadering, zie toelichting PGS Nieuwe Stijl.

De doelstelling is om uiterlijk eind derde kwartaal 2017 een complete PGS-reeks Nieuwe Stijl beschikbaar te hebben, zie planning PGS 'Nieuwe Stijl'.