Programma Impuls Omgevingsveiligheid

Het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) is een interbestuurlijk programma op het gebied van externe veiligheid, anticiperend op de Omgevingswet. Het programma IOV bestaat uit vijf deelprogramma’s die gezamenlijk ondersteuning bieden aan omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies op het gebied van omgevingsveiligheid (externe veiligheid). Het IOV-programma 2019 bestaat uit de volgende vijf deelprogramma’s die ieder weer zijn opgesplitst in een aantal projecten, te weten

  1. BRZO. (Besluit risico’s zware ongevallen). Dit betreft coördinerende taken die uitgevoerd worden door 6 BRZO-Omgevingsdiensten en door 6 BRZO-Veiligheidsregio’s.
  2. PGS. Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen. Dit betreft de inhoudelijke inbreng van de decentrale overheden bij de actualisatie van de publicatiereeks in de vorm van urenbudgetten en gerichte training en informatiesessies.
  3. Ondersteuning deelprogramma’s door expertisenetwerk (voorheen Informatie- en Kennisinfrastructuur). Dit betreft vier projecten met ieder weer een aantal projectmatige activiteiten die door de decentrale overheden worden uitgevoerd.
  4. Ondersteuning Lokaal EV-beleid. Dit betreft de uitvoering van (deels wettelijke) overheidstaken die door de provincies worden gecoördineerd.
  5. Voorbereiding implementatie Modernisering Omgevingsveiligheid. Dit is een nieuw deelprogramma dat door het ministerie IenW wordt geregisseerd. .

Programma IOV 2018

Het programma IOV 2018 is samengesteld uit het oorspronkelijke programma, zoals dit op 26 juni 2017 door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) was vastgesteld én een aantal extra activiteiten die gefinancierd worden uit een onderbesteding van de IOV 2016. Het Programma IOV 2018 is op 25 april 2018 door het Bestuurlijk Omgevingsberaad vastgesteld.

Het budget voor 2018 voor de uitvoering van het programma wordt gedecentraliseerd naar het provinciefonds. Voor deelprogramma 4 Lokaal EV beleid betekent dit dat het budget in het provinciefonds van de twaalf provincies wordt gestort. De reden hiervoor is dat het ministerie BZK de voorkeur heeft om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de fondsen.

De overige deelprogramma's worden via de provincie Zuid-Holland, als adressant voor het ministerie IenW, doorgesluist naar de decentrale overheden. Deze middelen worden apart beheerd, waardoor onderbestedingen beschikbaar blijven voor het programma.

De IOV 2018 is het laatste jaar van het huidige programma. Op 25 april 2018 is door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) besloten tot een verlenging van het programma IOV in 2019. Het programma IOV 2019 is ondertussen vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

Verlengd programma IOV 2019

Op 1 oktober 2018 is het programma IOV 2019  door het Bestuurlijk Omgevingsberaad goedgekeurd. Het programma bestaat uit vijf deelprogramma's waarbij het vijfde, Implementatie Modernisering Omgevingsveiligheidbeleid, door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat wordt geregisseerd.

Of een IOV 2020 nodig is, zal blijken uit de resultaten van het onderzoek naar de verankering van de structurele werkzaamheden van de IOV, zie de paragraaf hieronder. Aanleiding voor de verlenging van het programma IOV zijn:

  • de verschuiving van de inwerkingtreding van de Omgevingswet,
  • de overgang naar een werkwijze voor omgevingsveiligheid zonder programmafinanciering,
  • het afronden van enkele projectmatige activiteiten uit het lopende programma 2015-2018 die nog niet zijn afgerond en
  • de moderniseringsoperatie voor omgevingsveiligheid. 

Onderzoek naar de verankering van structurele werkzaamheden in de IOV 

Op 6 maart 2019 zal het Bestuurlijk Omgevingsberaad advies ontvangen over de structurele financiering van de wettelijke en de bovenwettelijke EV-taken die in het programma IOV zijn opgenomen. Het advies is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in 2018 en de eerste weken van 2019, waarbij de heer van Belzen, burgemeester van de gemeente Barendrecht, als boegbeeld fungeert. Twynstra Gudde ondersteunt de uitvoering van het onderzoek en wordt hierbij begeleid door IPO, VNG en het ministerie IenW. Het kengetallenonderzoek dat door Cebeon wordt uitgevoerd naar de wettelijke taken van deelprogramma 4 vormt een bouwsteen van dit onderzoek. 

Programma's en rapportages IOV

Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2019

Halfjaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2018

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2018

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2017 

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Halfjaarrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2016

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2015