Programma Impuls Omgevingsveiligheid

Het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) is een interbestuurlijk programma op het gebied van externe veiligheid, anticiperend op de Omgevingswet. Het programma IOV bestaat uit vijf deelprogramma’s die gezamenlijk ondersteuning bieden aan omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies op het gebied van omgevingsveiligheid (externe veiligheid). Het programma IOV 2020  is goedgekeurd door het BOb op 30 oktober 2019 en bestaat uit zes clusters:

  1. Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo);
  2. Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS);
  3. Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk;
  4. Lokaal externe veiligheidsbeleid;
  5. Modernisering Omgevingsveiligheid;
  6. Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten.

Verlengd programma IOV 2019

Op 1 oktober 2018 is het programma IOV 2019  door het Bestuurlijk Omgevingsberaad goedgekeurd. Het programma bestaat uit vijf deelprogramma's waarbij het vijfde, Implementatie Modernisering Omgevingsveiligheidbeleid, door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat wordt geregisseerd.

Of een IOV 2020 nodig is, zal blijken uit de resultaten van het onderzoek naar de verankering van de structurele werkzaamheden van de IOV, zie de paragraaf hieronder. Aanleiding voor de verlenging van het programma IOV zijn:

  • de verschuiving van de inwerkingtreding van de Omgevingswet,
  • de overgang naar een werkwijze voor omgevingsveiligheid zonder programmafinanciering,
  • het afronden van enkele projectmatige activiteiten uit het lopende programma 2015-2018 die nog niet zijn afgerond en
  • de moderniseringsoperatie voor omgevingsveiligheid. 

Afrondingsjaar: programma IOV 2020

Het programma IOV 2020 is het laatste jaar waarin de Provincie Zuid-Holland als adressant van het ministerie optreedt. Vanaf 2021 worden de activiteiten structureel verankerd. De manier waarop dit gebeuren zal, krijgt momenteel alle aandacht. De ambities, governance en financiering zal per cluster worden bepaald en aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) worden voorgelegd medio maart 2020. Hiervoor wordt dit Visie op de governance financiering omgevingsveiligheid als basis gebruikt.

Daarnaast zijn gelden bij het Rijk beschikbaar voor Omgevingsveiligheid breed.

Deze structuur wordt de komende jaren doorgezet.

Programma's en rapportages IOV

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2020

Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2019

Halfjaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2018

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2018

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2017 

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Halfjaarrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2016

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2015