Jaarcongres Relevant 2020: Gezond en Veilig

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats als online congres van 1 tot en met 10 december. Dagelijks zijn er drie sessies, in totaal organiseren we 24 sessies verspreid over 8 dagen. Het plenaire deel is op 8 december. Iedereen die zich inschrijft voor ten minste één sessie, wordt ook uitgenodigd voor de plenaire sessie op 8 december.

Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Dit jaar staat het congres in het teken van de gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Een thema dat door het coronavirus nóg belangrijker is geworden. Tijdens dit congres bieden we inhoud en inspiratie.

We benaderen het thema vanuit verschillende invalshoeken. GGD arts Rik van de Weerdt zal spreken over de gezonde leefomgeving waarbij het gezondheidsbelang van bewoners en omwonenden centraal staat. Erik van der Schans, directeur duurzaamheid bij het havenbedrijf Rotterdam, spreekt over het thema veiligheid in de Rotterdamse haven.

Naast een inspirerend plenair programma, is er weer een breed scala aan deelsessies, verdeeld over acht dagen. U kunt zo veel sessies volgen als u wilt. Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

Workshops
Tijdens het jaarcongres worden de volgende workshops georgansieerd:

 Alleen vinken geeft vonken!

Door de energietransitie verandert er veel tegelijkertijd. Leveren nieuwe vormen van energieopwekking gevaren op? Om dat te weten te komen, volstaan de bestaande afvinklijstjes voor veiligheid niet. De kennistafel Veilige Energietransitie brengt regionale en landelijke partijen bij elkaar die over de veiligheid van nieuwe energiedragers samen nadenken. De leermomenten nemen deelnemers mee naar hun eigen organisatie. Via de kennistafel leren ze ook nieuwe partners kennen om informatie en kennis te delen en samen activiteiten te ontwikkelen. Het hoofdthema van de Kennistafel VET is en blijft: veiligheid organiseer je samen!

Sprekers:

Marco van den Berg (LIOGS) en Hans Spobeck (IFV)

 EV-jurisprudentie nader bekeken

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente uitspraken praten Esther Broeren en Christiaan Soer u bij over de rechtspraak op het gebied van externe veiligheid. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Sprekers:

Christiaan Soer (RHDHV) en Esther Broeren (Element advocaten)

 Integrale gebiedsafweging onder de omgevingswet

In deze sessie ervaart u aan de hand van de casus ‘Feijenoord City’ wat er komt kijken bij het maken van een integrale gebiedsafweging. Dit gebeurt onder meer aan de hand van uitleg over hoe de methodiek van de veiligheideffectrapportage (VER) hierbij is toegepast. In workshopvorm wordt vervolgens besproken op welke manier u deze methodiek nog meer kan toepassen, met oog voor de mogelijkheden en voordelen in relatie tot de Omgevingswet.

Sprekers:

Daniel Koster (Gemeente Rotterdam) en Karen van Tol en/of Merle de Lange (RHDHV)

 Omgevingsveiligheid bij transport van gevaarlijke stoffen en risicovolle activiteiten

In de kennistafels transport en aandachtsgebieden omgevingsveiligheid is dit jaar al veel ervaring opgedaan met omgevingsveiligheid – specifiek met hoe een gemeente om kan gaan met aandachtsgebieden, voorschriftengebieden en een integrale gebiedsbenadering waarin ook gezondheid, luchtkwaliteit e.d. een plek krijgen. In deze workshop gaan wij samen met een casus aan de slag om de do’s en don’ts in de praktijk te ervaren.

Sprekers:

Simone van Dijk, Roel Schaap en/of Merle de Lange (RHDHV)

 Regionale risicoprofielen: het scenario pandemie nader beschouwd

Iedere veiligheidsregio beschikt over een regionaal risicoprofiel, waarin aan de hand van mogelijke crisis- en crisistypen een aantal scenario’s is uitgewerkt. Ook de pandemie is in veel regio’s nader uitgewerkt, met veelal de grieppandemie als scenario. Wat leert ons nu de COVID-19-pandemie? Komen de verwachtingen overeen met wat we nu in werkelijkheid zien en kunnen we lessen trekken uit bijvoorbeeld de inschattingen van benodigde capaciteiten en maatregelen? Deze infosessie zet de recente ervaringen af tegen eerder gemaakte verwachtingen.

 Verstandig omgaan met evenementen

Het Omgevingsveiligheidsbeleid richt zich op het beschermen van mensen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en locaties. Maar hoe kun je het beste grote groepen mensen beschermen die zich gedurende een korte periode voornamelijk buiten bevinden? Welke afwegingen spelen hierbij een rol? Kan een gemeente hierop lokaal beleid voeren? Tijdens deze interactieve sessie wordt aan de hand van een vragen en stellingen met panelleden vanuit verschillende achtergronden het gesprek hierover aangegaan.

Sprekers:

Lorenzo Grabijn (VR Rotterdam-Rijnmond), Maarten Ponjé (Brandweer Zuid-Limburg) en Merle de Lange (RHDHV).

Infosessies
Tijdens het jaarcongres worden de volgende infosessies georganiseerd:

 Compliance van regelgeving bij bedrijven via gedragsverandering

De infosessie laat zien hoe het Toezichtslab met gedragswetenschappelijke inzichten naar problemen en oplossingen kijkt. Dit gebeurt zowel vanuit het perspectief van de inspecteur als van de ondernemer. Deze invalshoek maakt het toezicht op bedrijven effectiever en doelgerichter.

 Duiding risico's van li-ion branden

Het RIVM heeft samen met partners brandexperimenten uitgevoerd met li-ion batterijen. Hierbij is dieper gekeken naar de eigenschappen van de rook die hierbij vrijkomt en de beschermende waarde van brandweerkleding. In deze workshop wordt uitgelegd hoe deze resultaten bij kunnen dragen aan een beter begrip van de risico’s van branden met deze nieuwe generatie batterijen.

Spreker: Niels van Veen (RIVM)

 Externe veiligheid voor beginners

De meeste professionals zijn al behoorlijk goed op de hoogte van wat er nieuw is aan omgevingsveiligheid vanaf 2021. Maar wat als je je er nog geen beeld van kan vormen? In 40 minuten zie je theorie én praktijk langskomen van de wondere wereld die omgevingsveiligheid heet!

Spreker: Nancy Oberijé (Oostkracht 10 Janneke van Eekeren (Halsten advocaten), Jan Wilem van Wijngen (Cauberg Huygen), Merle de Lange (RHDHV) Marlouce Biemans (Provincie Zuid-Holland)

 Informatiehuis Externe Veiligheid (IHEV)

Het Informatiehuis Externe Veiligheid (IHEV) De informatievoorziening op het gebied van externe veiligheid ondersteunt de uitvoering van de wettelijke taken door omgevingsdiensten. Omdat gemeenten en provincies op basis van deze informatie besluiten met rechtsgevolg nemen, is het belangrijk dat die betrouwbaar en eenduidig is. De gezamenlijke provincies (IPO) bouwen daarom het informatiehuis externe veiligheid (IHEV) waarin een aantal informatieproducten geplaatst zijn. Deze informatieproducten zijn:

  1. De populatieservice
  2. De database kwetsbare objecten
  3. De landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid (SK-EV)

Spreker: Anita van Mulken (EV-advies van Mulken) en Marlouce Biemans (Provincie Zuid-Holland)

 Hoe passen gevaarlijke stoffen in een gezonde omgeving?

Niets lijkt niets de inwerkingtreding van de Omgevingswet – naar verwachting in de loop van 2021 – nog in de weg te staan. Het zal zeker in de beginfase niet eenvoudig worden. Dat geldt ook als het om zeer zorgwekkende stoffen gaat, een beleidsonderwerp dat zich al in een transitie bevindt. Een frisse blik op het stoffen- en omgevingsbeleid helpt om de dilemma’s te duiden en oplossingsrichtingen te verkennen.

Spreker: Jan-Willem Slaa (Witteveen en Bos), Jorna Kornelis en/of Jean-Marc Abbing, Merle de Lange en/of Simone van Dijk (RHDHV)

 Kansen Seveso-inrichting onder de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt veel kansen voor Seveso-inrichtingen, de nieuwe naam voor Brzo-bedrijven. Zo wordt inbreng vanuit het bedrijfsleven in omgevingsplannen nog veel belangrijker, evenals goede communicatie met de omgeving. Hoe kan worden omgegaan met veranderingen in aandachtsgebieden in relatie tot het omgevingsplan? Deze vraag vormt de rode draad van de infosessie.

Spreker: Macco Korteweg Maris (VNCI), Hans van Santbrink (Santbrink I Advocaat), Simone van Dijk en/of Karen van Tol (RHDHV)

 PGS Nieuwe Stijl

In 2020 wordt PGS Nieuwe Stijl geëvalueerd. Deze sessie neemt u mee in de resultaten van de evaluatie. Ook wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken en wordt duidelijk gemaakt welke PGS-richtlijnen wel en welke niet in de Nieuwe Stijl onder de Omgevingswet beschikbaar zijn.

 Regelgeving nieuwe energiedragers

Door het groeiende gebruik van lithium-ion batterijen neemt de behoefte aan duidelijke richtlijnen en kaders voor dit onderwerp toe. Nog dit jaar wordt (is) de Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers gepubliceerd. Ook is gestart met de productie van twee nieuwe delen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: één voor de opslag van Li-ionbatterijen en één voor energie-opslagsystemen. Tijdens deze interactieve sessie wordt ingegaan op de mogelijkheden om opslag en gebruik van deze energiedragers op een veilige manier te reguleren.

Sprekers: Rikkert Hansler (RIVM) en Elske van de Fliert (Zero-e)

 Rekenen onder de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert wanneer en hoe er gerekend gaat worden. Ook de energietransitie leidt tot nieuwe vragen. In deze infosessie wordt ingegaan op de stand van zaken rond de rekenmodellen en welke ontwikkelingen er in de toekomst te verwachten zijn.

 Stand van zaken uitfaseren blusschuim met PFAS

Blusschuim bevat vaak het giftige en niet afbreekbare PFAS. Voor welke scenario’s is PFAS-houdend blusschuim nog nodig en hoe lang staat Europa het gebruik van die blusschuim nog toe?

 Toepassing van scherfvrij glas - contexten bij een nieuwe maatregel

Eén van de nieuwe punten van het omgevingsveiligheidsbeleid is het toepassen van aanvullende bouwkundige maatregelen. Daar is nog niet veel ervaring mee en er valt dus veel te leren. In april 2020 is de rapportage ‘Beglazing in explosieaandachtsgebieden - Informatiebundel scherfvrij glas’ gepubliceerd. Deze bundel geeft veel duidelijkheid over glastoepassingen en explosies. Maar de bundel laat ook zien dat er nog veel vragen te stellen zijn. Tijdens de infosessie worden de basisgedachten achter de informatiebundel toegelicht. Ongetwijfeld zal er ook discussie ontstaan. Dat is belangrijk, want daarmee helpen we elkaar verder.

Sprekers: Jeroen Eskens, Matthijs de Maaijer en Sussan Eggink-Eilander (Antea Group)

 Windturbines nabij risicobedrijven

De kans op een incident bij een windturbine waardoor een nabij gelegen chemicaliënopslag wordt getroffen is erg klein. Maar als die kans zich voordoet, kan er bijvoorbeeld een grote wolk giftig gas vrijkomen. Daarom is het ministerie van IenW een onderzoek gestart naar het verbeteren van de veiligheid rond windmolens. Tijdens de infosessie wordt het onderzoek, dat op 8 december al ver gevorderd is, toegelicht.

Schrijf je hier in voor het jaarcongres Relevant.

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.