Aanpak saneringsituaties hoge druk aardgasleidingen

Actuele ontwikkelingen

Het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB) trad per 1 januari 2011 in werking. Hierin zijn normen opgenomen voor het plaatsgebonden risico en groepsrisico van transportleidingen voor gevaarlijke stoffen. Naar aanleiding hiervan publiceerde de Nederlandse Gasunie NV op 11 maart 2011 het Plan van aanpak risicosaneringen BEVB. Hierin wordt de aanpak besproken van hoge druk aardgasleidingen met knelpunten voor het plaatsgebonden risico en met aandachtspunten voor het groepsrisico. Meer informatie hierover is terug te vinden in 'Plan van aanpak risicosaneringen BEVB' onder het kopje Praktijk en uitvoering. De andere beheerders van transportleidingen voor gevaarlijke stoffen zijn nog bezig met het inventariseren van saneringsituaties.

Om de gemeenten te informeren over de saneringsituaties verstuurde de Nederlandse Gasunie NV informatiebrieven. De eerste brief over de mogelijke saneringsituaties voor het plaatsgebonden risico is verstuurd in week 13 van 2011. Naar aanleiding van de situatie - bijvoorbeeld wel of geen kwetsbare bestemming binnen een plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar – ontving de gemeente één van vier de brieven genoemd bij het kopje achtergrondinformatie. Onder dit kopje staat ook een tabel met een overzicht van de brieven die naar gemeenten zijn verstuurd.

De gemeenten met een kwetsbare object binnen een plaatsgebonden risicocontour zijn gevraagd om de gegevens van het betreffende object te controleren. Als de gegevens kloppen, zijn de gemeenten verzocht om dit uiterlijk 13 mei 2011 schriftelijk te bevestigen. Mochten de gegevens van het betreffende object niet kloppen, verzoekt de Nederlandse Gasunie NV dringend om de juiste gegevens binnen twee maanden na dagtekening van de brief door te geven. De gemeenten zijn verder gevraagd om situaties aan te melden waar geprojecteerde kwetsbare objecten binnen een plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar liggen. Hiervoor hebben de gemeenten tot 1 september 2011 de tijd.

Halverwege mei 2011 volgt een tweede brief over de saneringsituaties voor het groepsrisico.

Praktijk & uitvoering

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Wet- en regelgeving

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Achtergrondinformatie

Zie ook