Basisnet

Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) aan de gemeenten duidelijkheid te bieden over de maximale risico’s die het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Die maximaal toelaatbare risico’s worden met de bijbehorende risicozones voor alle relevante spoor-, weg- en vaarwegtrajecten in tabellen vastgelegd. Het Basisnet bestaat uit drie onderdelen: Basinet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water.

Doelen van het Basisnet zijn:

 • Gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren tussen de belangrijkste industriële plaatsen in Nederland en het buitenland, ook in de toekomst
 • Risico’s voor omwonenden langs de routes binnen wettelijke grenzen houden
 • Duidelijkheid verschaffen aan gemeenten over waar wel/niet gebouwd mag worden.

Bij de vaststelling van het Basisnet is rekening gehouden met de ruimtelijke plannen van gemeenten (ongeacht de ontwikkelingsfase van de plannen). Op deze manier houdt het Basisnet rekening met de komende ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de transportroutes. Daarnaast wordt er in Basisnet ruimte geschapen voor de groei van het transport van gevaarlijke stoffen: de risicoruimte die het transport krijgt toebedeeld is gebaseerd op de vervoersprognoses voor het jaar 2020. Hierdoor wordt voorkomen dat er nieuwe veiligheidsknelpunten ontstaan.

De eindrapportages van het Basisnet zijn inmiddels gereed:
Basisnet weg (eindrapport) (Meer documenten...)
Basisnet water (eindrapport) (Meer documenten...)
Basisnet spoor (eindrapport) (Meer documenten...)

Om het Basisnet wettelijk te verankeren wordt bestaande wetgeving aangepast en nieuwe wetgeving ontwikkeld.

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) wordt voor de regulering van de vervoerskant van het Basisnet aangevuld met artikelen over o.a. risicoplafonds en handhaving van de risicoruimte. Voor het wettelijk vastleggen van de regels voor de ruimtelijke ordening rondom het Basisnet is er een nieuwe algemene maatregel van bestuur opgesteld: het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) Verder is de Regeling Basisnet opgesteld. Tot slot wordt het Bouwbesluit 2012 aangepast in verband met het bouwen in plasbrandaandachtsgebieden.  Verwacht wordt dat de wet- en regelgeving inzake het Basisnet eind 2014 in werking zal kunnen treden.

Tot die tijd is de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS) van kracht. In het cRNVGS zijn de transportaantallen van het vervoer gevaarlijke stoffen over weg en water opgenomen.

Actuele ontwikkelingen

 • De herziening van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) is gepubliceerd in het Staatsblad (2013, nr. 307).  In de Wvgs wordt de regelgeving inzake het Basisnet vanuit de vervoerskant opgenomen,  Deze wetswijziging geeft de minister de bevoegdheid tot het aanwijzen van infrastructuur en verplicht de minister tot het vaststellen van risicoplafonds.  Meer informatie: beoogde wijzigingen Wvgs , kamerstukken en nota's over de wijzigingen Wvgs.
 • Het Besluit  externe veiligheid transportroutes (Bevt) is ook gepubliceerd in het Staatsblad (2013, nr. 465)) Hierin staan regels op het gebied van externe veiligheid voor de ruimtelijke inrichting nabij wegen, waterwegen en spoorwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo mogen er geen nieuwe kwetsbare objecten meer gebouwd worden binnen de zgn. Basisnetafstanden. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met het opnemen van regels ten aanzien van het bouwen in plasbrandaandachtgebieden is eveneens gepubliceerd in het Staatsblad (2014, nr. 4057)
 • In de Regeling Basisnet, welke is gepubliceerd in de Staatscourant (2014, nr. 8242) worden de risicoplafonds langs de verschillende transportroutes aangegeven. Deze regeling bevat eveneens  regels inzake de monitoring van de risicoplafonds.
 • Er is een update van RBMII beschikbaar. De berekeningen voor het Basisnet zijn met dit pakket uitgevoerd. Risicoberekeningen van het transport van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld bij nieuwe Ruimtelijke ontwikkelingen, moeten met deze nieuwe versie van RBMII worden uitgevoerd. Meer informatie en het aanvragen van een licentie kan bij RWS.
  De rekenvoorschriften zijn opgenomen in de Handleiding risicoanalyse transport (HART). Inmiddels is versie 1.0 beschikbaar.
 • In voorbereiding is een beleidslijn ‘Verwerven van woningen langs basisnetroutes’. Deze beleidslijn geeft de reikwijdte aan van de aankoopregeling door het Rijk voor te saneren woningen. Verder beschrijft de beleidslijn de criteria voor de aankoop van deze woningen door het Rijk.
 • Eveneens in voorbereiding is een beleidsregel EV-beoordeling bij Infrabesluiten (Tracéwet). Deze beleidsregel is uitsluitend van toepassing op rijksinfrastructuur en  geeft aan hoe de minister van IenM de EV-beoordeling zal doen bij infrastructurele besluiten waarvoor zij bevoegd gezag is. Aan provincies en gemeenten zal worden gevraagd deze beleidslijn ook toe te passen op infrastructurele besluiten waarvoor zij bevoegd gezag zijn.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

  Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.