Brzo

Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) is een uitvloeisel van de Seveso II richtlijn van de Europese Unie. Het Brzo 1999 heeft tot doel: "het voorkomen en beperken van ongevallen met gevaarlijke stoffen, door inrichtingen die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen".

In 2006 is een LAT BRZO (Landelijk regieTeam BRZO) ingesteld met als taak de de samenwerking tussen de uitvoerende overheden te bevorderen. Het LAT BRZO bestaat uit vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie, de brandweer (NVBR), de VNG, de beleidsdepartementen (BZK, SZW, VROM) en het IPO als voorzitter. Het LAT BRZO zorgt voor landelijke coördinatie en informatievoorziening. Inmiddels zijn diverse landelijke instrumenten vanuit het LAT BRZO ontwikkeld, zoals de Werkwijzer BRZO II en het Toezichtmodel.

Actuele ontwikkelingen

  • Het Europees Parlement heeft de Seveso richtlijn herzien. Seveso III zal op 1 juni 2015 van kracht worden. Dat betekent dat het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo '99) - de Nederlandse doorvertaling van de richtlijn - op die datum zal moeten zijn aangepast.
  • Zes RUD's zullen zich specialiseren in de uitvoering van de Wabo-taken en BRZO-taken voor de bedrijven die onder het BRZO en/of IPPC, categorie vallen. Het gaat om: RUD Groningen (Groningen, Drenthe, Fryslân), RUD MARN (Overijssel, Gelderland), RUD Noordzeekanaalgebied (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht), RUD DCMR (Zuid-Holland, Zeeland), RUD Midden-West Brabant (Noord-Brabant) en RUD Zuid-Limburg (Limburg).

Wet- en regelgeving

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Helpdesks

Zie ook