Buisleidingen

In Nederland ligt ongeveer 15.000 km buisleiding voor hogedruktransport van gevaarlijke stoffen. Het gaat vooral om aardgas en brandbare vloeistoffen. Tot 2005 lag de verantwoordelijkheid voor buisleidingen bij verschillende ministeries. VROM heeft in twee circulaires veiligheidsafstanden vastgelegd die aangehouden moeten worden tussen een buisleiding en bijvoorbeeld woningen, scholen en ziekenhuizen. In 2004 deed de commissie Enthoven onderzoek naar de situatie rondom buisleidingen. De commissie concludeerde dat er sprake was van 'achterstallig onderhoud' op dit dossier. Niet alleen de veiligheidsafstanden, maar ook het beheer en toezicht én de registratie van de ligging van buisleidingen moesten volgens de commissie worden verbeterd. De commissie pleitte er daarnaast voor het dossier onder te brengen bij één ministerie. Sinds maart 2005 is het ministerie van VROM en nu I&M verantwoordelijk voor het hele beleid ten aanzien van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen.

Actuele ontwikkelingen

  • De Structuurvisie buisleidingen en MER zijn in oktober 2012 vastgesteld. De visie met de belangrijkste bijlagen vindt u hier. De structuurvisie met alle bijlagen vindt u hier.
  • Gasunie heeft tussen 30 mei en 1 juni 2011 aan alle colleges van B&W van gemeenten die binnen de invloedszone van haar aardgasleidingen liggen een brief gestuurd met het verzoek onderzoek te doen naar het groepsrisico als zich binnen die invloedszones bevolkingsconcentraties bevinden. Een instructie voor het aanleveren van informatie was bijgevoegd.
  • Door diverse oorzaken is vertraging opgetreden in de toezending van de GR-informatiebrieven van de Gasunie aan gemeenten. Hierdoor is de meldingstermijn verschoven naar 1 december 2011. Lees verder
  • Informatie, verslagen en presentaties van de Kennistafel buisleidingen vindt u hier.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Helpdesks

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Zie ook