CO2

Door de klimaatverandering is transport en opslag van CO2 een actueel onderwerp geworden. CO2 is niet explosief of brandbaar, maar in hoge concentraties wel schadelijk voor mensen omdat het zuurstof kan verdringen en inwerkt op het centrale zenuwstelsel. Daarom wordt er vanuit externe veiligheid aandacht besteed aan grootschalige opslag en transport van CO2. CO2 wordt onder andere toegepast door tuinders en in sommige gasblusinstallaties.
De toxische werking van CO2 is nog niet definitief vastgelegd in een zogenoemde probit. Dit is een formeel erkende wiskundige relatie die het verband tussen concentratie, blootstellingsduur en overlijdenskans beschrijft. Er is wel een voorlopige probit die bijvoorbeeld toegepast is bij berekeningen voor de voorgenomen CO2-opslag onder Barendrecht.

Laatste discussies

Login om een discussie te starten. Heeft u nog geen login, registreer u dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u ook de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid een nieuwe discussie te starten. Klik op onderstaande knop en geef andere gebruikers de mogelijkheid te reageren op uw discussieonderwerp!

Actuele ontwikkelingen

  • Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe zien het risico dat met de aanwijzing van potentiële opslaglocaties, de discussie zich alleen nog richt op de locatiekeuze voor CO2 opslag. Met alleen de omwonenden als doelgroep. Dat zou naar de mening van de Natuur en Milieufederaties niet het geval moeten zijn. Zij pleiten voor een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van CCS. Lees verder
  • Minister Jaqueline Cramer (Ruimte en Milieu) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) hebben onder voorwaarden het groene licht voor beperkte CO2-opslag bij Barendrecht gegeven. De brief die zij hierover schreven aan de Tweede Kamer en diverse onderzoeksrapporten treft u aan op de website van VROM.
  • De Europese Commissie heeft zes proefprojecten voor de afvang en opslag van CO2 geselecteerd die bij goedkeuring van de lidstaten en het Europees parlement in totaal 1,05 miljard euro zullen ontvangen om de 'low-carbon' technologie te commercialiseren. Een van deze projecten betreft een energiecentrale op de Maasvlakte, waarvoor 100 miljoen euro voor de ondergrondse opslag van CO2 beschikbaar zal worden gesteld. Meer informatie.
  • De ministerraad heeft op voorstel van ministers Cramer (Ruimte en milieu) en Van der Hoeven (Economische Zaken) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Beleidsbrief CCS (Carbon Capture and Storage). In deze brief benadrukt het kabinet de wenselijkheid dat Nederland zijn koploperspositie op het gebied van afvang en opslag van CO2 behoudt en geeft zij aan hoe CCS in Nederland gerealiseerd gaat worden.

Wet- en regelgeving

Voor gebruik en opslag is geen specifieke nationale wet- en regelgeving bekend. Er worden door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) en het daaraan gekoppelde ADR wel eisen gesteld aan vervoer van CO2. Er is wel europese regelgeving voor opslag van CO2. Zie voor nadere informatie de themapagina Vervoer gevaarlijke stoffen.

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

CO2-afvang en opslag , informatie van Milieu Centraal over het afvangen en opslaan van CO2
CO2-dossier Ministerie I&M
Project ROAD 2020 Demonstratieproject grootschalige afvang CO2
CATO , Onderzoeksprogramma rond CO2-afvang-, transport en opslag
Europese richtlijn voor veilige opslag van CO2
Infopunt CO2-opslag Noord-Nederland

Zie ook

Buisleidingen