Gaslek, Heinenoord

Door Heinenoord, gemeente Binnenmaas, loopt een buisleidingenstraat. Op vrijdagochtend 12 oktober 2007 werd bij werkzaamheden bij de Sluisendijk een melding ontvangen van een buitenbrand. Na onderzoek en opschaling is gebleken dat het een mogelijke lekkage kon zijn van de buisleidingen. Omdat gevreesd werd dat de leiding het giftige en brandbare ethyleenoxide bevatte werd alarm geslagen. De inwoners van Heinenoord werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. De sirenes in het dorp zijn geactiveerd, het gebied werd afgezet en het scheepvaartverkeer op de Oude Maas werd stilgelegd. De gemeente stelde een gratis 0800 nummer in voor informatie. Rond 14:00 uur werd duidelijk dat er geen gevaar meer was voor de volksgezondheid.

Vraagstelling
Tijdens het incident was de grote vraag welke buisleiding lekkage had: die met waterstof of die met ethyleenoxide. De voornaamste vraag is echter, hoe het lek ontstaan is en wat er - zo nodig - aan gedaan kan worden om een nieuw incident te voorkomen.

Knelpunten tijdens het project
Het grootste knelpunt tijdens het incident was de onzekerheid over welke buisleiding gas lekte: de waterstofleiding of de leiding met ethyleenoxide. Door de media werd daarnaast gesuggereerd dat de burgemeester niet op de hoogte was van de aanwezigheid van de leidingen in de gemeente.

Aanpak/oplossingsrichtingen
De beide leidingen zijn uit voorzorg afgesloten. Met waterschermen is de brandweer verspreiding van de stof tegengegaan. De leiding is afgevuld met stikstof. De dag na het incident is begonnen met herstelwerkzaamheden.

Het college van de gemeente Binnenmaas heeft een feitenevaluatie laten uitvoeren door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Deze feitenevaluatie bevat drie elementen:

  • een objectief feitenonderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na het incident;
  • het analyseren van het feitenonderzoek op hoofdlijnen;
  • het eventueel doen van aanbevelingen.

De feitenevaluatie is op 20 december 2007 door de gemeenteraad vastgesteld en te downloaden via de website: www.binnenmaas.nl.

Voor zover momenteel bekend bij de VROM-Inspectie, bleek de waterstofleiding lek te zijn. Naar de 'lekdichtheid' van de ethyleenoxideleiding is een onderzoek ingesteld. In oktober zijn beide leidingen gerepareerd en zijn de leidingen weer in gebruik genomen. De VROM-Inspectie wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor het veilig exploiteren (en dus ook het deskundig repareren) van leidingen primair ligt bij de eigenaren van de leiding en in dit geval de stichting die de buisleidingenstraat beheert.

Na de verrichte reparaties is er volgens de VROM-Inspectie geen sprake van een verhoogd risiconiveau voor de omwonenden rondom de plaats waar het incident zich heeft afgespeeld. Nader onderzoek door de VROM-Inspectie zal nog duidelijk moeten maken, wat er precies is gebeurd en welke maatregelen moeten worden getroffen om incidenten zoals deze in de toekomst te voorkomen. Een toets van procedures voor aanleg en beheer van buisleidingen,alsmede de kwaliteit van de procedures en wijze waarop de procedures zijn gevolgd maakt onderdeel uit van het onderzoek, evenals een toets van de technische en organisatorische voorzieningen die relevant zijn bij de aanleg en het onderhoud van de buisleidingen in kwestie. Deze toets zal in elk geval ingaan op de werkwijze van de aanleg (b.v. drainage en zwaar bouwverkeer), het meten van zakkingen, het houden van toezicht tijdens de bouw, het toepassen van isolatiekoppelingen en de kans op lekkages daarvan.

Documenten

Contact
simone.vandijk@dhv.com (mailto: simone.vandijk@dhv.com)
merle.delange@dhv.com (mailto: merle.delange@dhv.com)