Golfbaan op leidingenstraat, Roosendaal

Ten westen van de kern Roosendaal en gelegen tussen de Rijksweg A17 en een buisleidingenstraat (noord-zuidrichting ) bevindt zich een recreatiegebied. In de voorgaande jaren heeft het recreatiegebied zich uitgebreid met diverse recreatie- en sportfuncties. Inmiddels bevinden zich in het gebied een overdekt zwembad, een squashcentrum, een overdekte kartbaan, een parachutespringtoren, een tenniscentrum met buiten- en binnenbanen, een overdekte kinderspeeltuin, een duiksportcentrum, een saunacomplex en een in aanbouw zijnd restaurant. Bovendien is in het noordelijk deel van deze zone een golfbaan aangelegd, geen "volwaardige" 18-holesbaan, maar een 9-holes uitvoering.

De exploitant van de golfbaan heeft op een gegeven moment de wens te kennen gegeven om te willen uitbreiden. De uitbreiding kon alleen plaatsvinden bovenop de aanwezige leidingenstraat. Er waren geen andere uitbreidingsmogelijkheden. De uitbreiding omvat de aanleg van twee nieuwe, grotere golfbanen, waarbij tegelijkertijd binnen de bestaande golfbaan een interne verschuiving kan plaatsvinden.

Vraagstelling
Is het mogelijk om een golfbaan uit te breiden bovenop een buisleidingenstraat?

Aanpak/oplossingsrichtingen
Door het maximaal aan personen te bepalen dat zich gelijktijdig op de golfbaan en bovenop de leiding kan bevinden, is een inschatting gemaakt van het aantal slachtoffers dat zou kunnen vallen. Op het terrein van de golfbaan kunnen maximaal, gelijktijdig maar 12 personen verblijven. Dit heeft te maken met het type baan (9-holes). Daarnaast zal er vanwege de kleinschaligheid van de baan geen toernooien worden gehouden. Dit alles betekent dat er op de uitbreidingslocatie niet veel mensen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn en dat er dus geen sprake is van een significant groepsrisico. Bovendien is de functie van golfbaan niet uitgesloten conform de oude circulaire. Externe veiligheidsknelpunt vormt daarom geen knelpunt.
Op basis van deze informatie zijn de Stichting en het provinciebestuur akkoord gegaan met het aanleggen van de twee holes bovenop de leidingenstrook. Vervolgens is op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke ordening een planologische procedure van start gegaan. Door een (niet-belanghebbende) bezwaarmaker is er nog wel bezwaar gemaakt met als invalshoek de externe veiligheidsaspecten. Dit bezwaarschrift is op basis van de bovengenoemde argumenten ongegrond verklaard. Op 29 augustus 2006 is door het college van burgemeester en wethouders de benodigde vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan verleend.

Leerpunten
Het achterhalen van het maximale aantal personen dat gelijktijdig aanwezig kan zijn op een recreatieterrein kan inzichtelijk maken of een aan recreatie-gerelateerde activiteit een significant groepsrisico oplevert en of er al dan niet sprake is van een kwetsbare functie. Daaruit volgt vervolgens of EV een knelpunt vormt of niet.

Documenten
n.v.t.

Contact
Naam: Hans Vergouwen
Werkzaam bij: Gemeente Roosendaal, afd. beleidsrealisatie
e-mail: j.vergouwen@roosendaal.nl (mailto: j.vergouwen@roosendaal.nl)
tel.: 0165-579495