Groningen fantoomleidingen

De gemeente Groningen heeft de afgelopen tijd te maken gehad met een aantal ruimtelijke plannen nabij buisleidingen waarin transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Gedurende deze plantrajecten hebben zich enkele onverwachte maar leerzame gebeurtenissen voorgedaan.
Voorbeeld 1: de afdeling milieu heeft advies gegeven over de realisatie van nieuwbouw nabij een gasleiding. De aanwezigheid van de gasleiding maakt dat EV relevant is. In de loop van het proces blijkt bij toeval dat de buisleiding al een jaar geleden verlegd is, waardoor de leiding geen probleem meer oplevert voor het plangebied.
Voorbeeld 2: in een bestemmingsplangebied zijn buisleidingen aanwezig. Voor de volledigheid wordt de ligging van de leidingen nog eens opgevraagd bij de leidingbeheerder. De behulpzame leidingbeheerder levert de ligging aan. Wat blijkt: de leidingen lopen net iets anders dan gedacht.

Vraagstelling
is het mogelijk om alle onverwachte gebeurtenissen met betrekking tot de ligging van de leiding te voorkomen? Te denken valt dan aan:

  • Leiding is niet bekend bij het bevoegde gezag
  • Leiding is verlegd en nieuwe ligging is niet bekend
  • Leiding ligt net iets anders dan volgens het bestemmingsplan.

Aanpak/oplossingsrichtingen
Aangenomen wordt, dat de Grondroerdersregeling in combinatie met de nieuwe Amvb buisleidingen ervoor zal zorgen, dat dit soort situaties minder voorkomen. De ligging van leidingen moet immers 'exact' bekend zijn en opgenomen worden in het betreffende bestemmingsplan. Helemaal voorkomen is niet mogelijk. Het blijft belangrijk om andere partijen te doordringen van het belang van het kennen van de ligging van buisleidingen en het elkaar tijdig te informeren.

Documenten
Presentatie Mark-Olaf Sorkale

Contact
info@relevant.nl (mailto: info@relevant.nl)