Hoogvliet

De deelgemeente Hoogvliet heeft het recreatiegebied inclusief cultuur en feestgebouw, de Heerlijkheid gerealiseerd nabij enkele risicobronnen, waaronder een leidingstrook, industriegebied, aardgasleiding en de rijksweg A15. De reden voor het realiseren van het recreatiegebied is om de noordzijde van het plangebied aantrekkelijker te maken voor de bewoners ten zuiden van het plangebied.

Vraagstelling
Is het vanuit externe veiligheid mogelijk om het recreatiegebied Heerlijkheid te realiseren nabij een chloorleiding, industriegebied, aardgasleiding en de rijksweg A15?

Knelpunten tijdens het project

 • Het realiseren van een recreatiegebied nabij vele risicobronnen lijkt in eerste instantie niet logisch.
 • Terreingrens van recreatiegebied ligt binnen het plaatsgebonden risicocontour 10-6 van een risicovolle activiteit, het gebouw van het recreatiegebied op zichzelf niet.
 • Onduidelijkheid over de risicoafstanden waarmee rekening gehouden moet worden bij ondergrondse aardgas leidingen in de nabijheid van een ruimtelijk plan, In de Circulaire "zonering rond aardgasleidingen" zijn toetsings- en bebouwingsafstanden opgenomen. Bij de Gasunie zijn PR en GR berekeningen uitgevoerd. En van het RIVM zijn maximale PR afstanden verkregen. Allemaal verschillende afstanden voor dezelfde aardgasleiding.
 • Onduidelijkheid of in het geval van een leidingstrook uitgegaan moet worden van een standaard afstand (i.c. 175 m) of van de afstand van de leiding met de grootste risico's (i.c. de chloorleiding met een grotere afstand)

Aanpak/oplossingsrichtingen

 • De beoordeling van risico's van de ruimtelijke plannen moet in zijn geheel plaatsvinden. Het realiseren van het recreatiegebied lijkt in eerste instantie niet logisch, maar is in dit geval een verbetering van de risicosituatie. Aan de Noordzijde van Hoogvliet vindt verdunning van het aantal huizen plaats ook in combinatie met dagrecreatie waardoor de populatiedichtheid afneemt ten opzichte van de oude situatie. Tevens is het bij de beoordeling van externe veiligheid van belang om te kijken naar de hoogte van de externe veiligheidsrisico's in de gemeente zelf. De risico's in de gemeente Hoogvliet zijn een gegeven.
  In algemene zin kan worden gesteld dat
  • In complexe gebieden is de vraag niet: waar kan ik iets ontwikkelen, maar is het vaak wat is er voor nodig om op een specifieke plek de gewenste ontwikkeling te realiseren.
  • Beoordeel risico's van ruimtelijke plannen in hun context en niet als los staand plan.
 • Vanwege het gegeven dat alleen recreatieve functies met hoge personendichtheid als kwetsbaar objecten wordt beschouwd en in het bestemmingsplan van het recreatiegebied het gebouw en terrein van het recreatiegebied apart gedefinieerd zijn, is het mogelijk om het recreatiegebied binnen het plaatsgebonden risicocontour 10-6 te realiseren en het gebouw daarbuiten. De populatiedichtheid van het terrein om het gebouw is namelijk niet hoog en hoeft daarom niet beschouwd te worden als kwetsbaar object.
 • In de uiteindelijke risicoafweging is gebuik gemaakt van de door de Gasunie verstrekte gegevens.
 • Het is belangrijk om vast te stellen welke risicoafstanden op een specifieke situatie van toepassing zijn. Indien er onduidelijkheden daarover bestaan, is het verstandig om deze vraag neer te leggen bij het ministerie van VROM.

Documenten
Presentatie Sjoerd

Contact
Naam: Sjoerd Post
Werkzaam bij: DCMR
e-mail: sjoerd.post@dcmr.nl
tel: 010 2468 504