IOV-Themadag UPD: Omgaan met het uitgangspunten document voor overheden

Inleiding

De Impuls Omgevingsveiligheid organiseert een themadag over hoe je, als vergunningverlener, handhaver en veiligheidsregio, om moet gaan met een uitgangspuntendocument (UPD). 

Het UPD heeft een belangrijke functie bij vergunningverlening en het toezicht op naleving van de gestelde eisen. Dit is een van de eisen van PGS 15.

In het UPD zijn de eisen opgenomen voor onder andere het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie van een opslagvoorziening voor meer dan 10.000 kilo/liter gevaarlijke stoffen. Dit zijn complexe installaties en bij het proces van het vaststellen van een UPD zijn verschillende rollen te onderscheiden.

Doel en doelgroep

Doel van de dag is om de kwaliteit van het beoordelen en goedkeuren van UPD’s te verbeteren.De UPD-training geeft de deelnemer meer inzicht in het proces en de verschillende taken/verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Als we van elkaar weten wat we hierbij doen levert dat minder discussie op cq een betere samenwerking. Het traject duurt daardoor minder lang. Daarnaast heeft het uiteraard ook een netwerkfunctie. De dag is bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio's.

Opzet

Nu de *Pilot themadag Omgaan met het uitgangspunten document* succesvol is verlopen zijn er,  verdeeld over het land, meerdere sessies georganiseerd. 

Op dit moment staan voor de *Themadag Omgaan met het uitgangspunten document*  de volgende data gepland:

  • 1 oktober 2019 Zwolle
  • 3 oktober 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Spijkenisse
  • in het najaar zullen nog meer themadagen worden georganiseerd, zodra er meer bekend is zullen we deze hier plaatsen

De dag duurt van 09.00 uur - 15.00 uur.

Inschrijven kan via het aanmeldformulier omgaan met het uitgangspuntendocument.

Programma

Allereerst gaan we in op de rol van de adviseur die gevraagd wordt een UPD op te stellen, vervolgens zoomen we in op de rol van het bevoegd gezag dat wordt gevraagd een UPD goed te keuren, dan gaan we in op de rol van de veiligheidsregio als adviseur van het bevoegd gezag en tot slot verdiepen we ons in de rol van de inspectie-instelling. 

Na de lunch worden de deelnemers opgedeeld in groepen en bespreken ze een concreet UPD. Tijdens het bespreken van dit UPD lopen de sprekers rond om het proces te begeleiden en vragen te beantwoorden.