Inrichtingen

Bij externe veiligheid in relatie tot inrichtingen gaat het om het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen. Het beperken van de risico's van inrichtingen kan langs drie sporen: via brongericht beleid, omgevingsgericht beleid (ruimtelijke ordening) en rampenbestrijding. In het kader van het brongerichte beleid zijn vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer (Wm) instrumenten die de overheid in kan zetten. Op deze pagina vindt u links naar documenten over externe veiligheid in het proces van Wm-vergunningverlening en handhaving. In dit verband zijn met name de eisen die worden gesteld aan inrichtingen vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van belang. Bij besluiten in het kader van vergunningverlening en ruimtelijke ordening moeten grens-, richt- danwel oriënterende waarden in acht worden genomen. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht m.b.t. het groepsrisico (GR) en hebben maatregelen aan de bron de voorkeur.

Laatste discussies

Hoever kun je gaan met het terugbrengen van de afstand tussen N-tank (48 m3) en de erf/inrichtingsgrens, als de afstand niet voldoet aan de 3-meter eis (activiteitenregeling, art 4_20_1, lid 3, onder b) ? Tot de minimale afstand rondom de installatie = 0,6 meter (PGS 9, vs 3_3_6) ?
Ik heb een vraag naar aanleiding van het intrekken van het ontwerp-besluit LPG-tankstations. Brief van I&M kenmerk IENM/BSK-2013/13013 De staatssecretaris geeft aan voor tankstations die nu niet aan de (grote) PR afstanden voldoen via bestaande milieuregelgeving of anderszins een oplossing wordt gezocht. Dit voor conserverende bestemmingsplannen? Is hier inmiddels 4 maanden later al duidelijkheid over?
Ronald Hendriks van de gemeente Best heeft de volgende vraag: De externe veiligheidsonderzoeken welke uitgevoerd zijn bij nieuwe bestemmingsplannen, of nieuwe ontwikkelingen nabij een LPG tankstation, zijn uitgegaan van de convenantmaatregelen. Dus voor nieuwe ontwikkelingen is geanticipeerd op de nieuwe kleinere afstanden welke voortkomen uit de convenantmaatregelen. We hebben nu dus een situatie waarbij een ontwikkeling (kwetsbaar object, kantoor) nabij een LPG station is gerealiseerd.…

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Helpdesks

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

  • Infomil, voor vragen over het Bevi/Revi

Zie ook