Kwetsbare objecten

Het Kwetsbare Objecten EV informatiesysteem geeft inzicht in de kwetsbaarheid van objecten, én biedt de mogelijkheid om deze te vergelijken met de PR10-6 contouren van inrichtingen, transportroutes van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Zo kan een EV-deskundige van het bevoegd gezag inschatten of sprake kan zijn van een saneringssituatie en of maatregelen nodig zijn.

Handleiding

De handleiding Kwetsbare Objecten Externe Veiligheid geeft nadere informatie over de uitgangspunten en het gebruik van het systeem. 

Onderdeel EV-signaalkaart

Het Kwetsbare Objecten EV informatiesysteem is als kaartlaag in de EV-signaleringskaart opgenomen. Om van de ze kaart gebruik te kunnen maken moet de gebruiker zich registreren.

Module populatieservice

Het Kwetsbare Objecten EV informatiesysteem is onder de werknaam “EV-objecten” als module in de Populatieservice opgenomen.  Na het opstarten van de Populatieservice kan KOEVIS geraadpleegd worden door te klikken op de module “EV-objecten”.  Registreren/inloggen is niet nodig.