Modernisering Omgevingsveiligheid

Nederland is dichtbevolkt. In ons land is de ruimte voor wonen, werken en recreëren schaars. In onze leefomgeving komen veel functies samen. Zorg over veiligheid in de omgeving van risicobronnen is dus belangrijk. Daarom heeft de overheid regels en kaders voor bijvoorbeeld het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Om deze regels en kaders nog eenvoudiger, beter en veiliger te maken, werkt het Rijk samen met provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, burgers en ondernemers. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt in het programma ‘Modernisering omgevingsveiligheid’ aan de invulling van nieuw beleid over externe veiligheid. Het nieuwe beleid wordt grotendeels in 2018 in de Omgevingswet opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste discussies

Context: In kader van MER/Chw-BP Floriade is 2D-gerekend met RBM2 aan groepsrisico's. Zowel voor het evenement als Floriade wijk, blijken de berekende GR-niveaus overigens afhankelijk van de concrete gebiedsontwikkeling (en die ligt niet vast, maar is met paar scenario's doorgerekend) relatief laag. Zo tussen de 0,1-0,5 X OW. Uitgangspunt hierbij is dat de 30 m zone vanaf de A6 niet wordt bebouwd en de 100%-letaliteit (80 m) in beperkte mate).…
Citaat "Het beleid om groepsrisico via de ruimtelijke ordening te beperken heeft in de praktijk weinig effect. Het EV-beleid heeft te weinig betekenis voor de veiligheid van de omwonenden". Dit geldt m.i. ook in algemene zin voor andere risicobronnen (bedrijven met gevaarlijke stoffen en transport van gevaarlijke stoffen).…
Zijn regels in aandachtsgebieden wel of geen effectgerelateerde regels? Ik stel deze vraag op basis van hetgeen is gesteld over vuurwerkopslagen pagina 116 nota van toelichting algemeen BKL 1 juli 2016, laatste alinea!

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

 MOV-werkbezoek: Zeer Kwetsbare Gebouwen-Editie

Achtergrondinformatie

Websites

Ministerie I&M
Ontwerp Veilige Omgeving

Helpdesks

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Zie ook