Modernisering Omgevingsveiligheid

Nederland is dichtbevolkt. In ons land is de ruimte voor wonen, werken en recreëren schaars. In onze leefomgeving komen veel functies samen. Zorg over veiligheid in de omgeving van risicobronnen is dus belangrijk. Daarom heeft de overheid regels en kaders voor bijvoorbeeld het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Om deze regels en kaders nog eenvoudiger, beter en veiliger te maken, werkt het Rijk samen met provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, burgers en ondernemers. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt in het programma ‘Modernisering omgevingsveiligheid’ aan de invulling van nieuw beleid over externe veiligheid. Het nieuwe beleid wordt grotendeels in 2018 in de Omgevingswet opgenomen. 

Actuele ontwikkelingen

Bij de ontwikkeling van nieuw veiligheidsbeleid is de mening van deskundigen ‘uit het veld’ belangrijk. Praktische kennis is op deze manier verweven met de ontwikkeling van nieuw beleid over omgevingsveiligheid. Maar wat vinden inhoudelijk betrokkenen eigenlijk van het Schillenmodel? En wat vinden zij van de gedachte om op bestuurlijk niveau integraal te kijken naar de leefomgeving? Tijd om deskundigen aan het woord te laten. Lees de interviews met een burgemeester, een stedenbouwkundige, een adviseur veilig ontwerpen en drie directeuren van achtereenvolgens een havenbedrijf met een [chemisch cluster, de chemische industrie en een veiligheidsregio.

In de tweede serie interviews komen een burgemeester, een onderzoeker, een omwonende van het Chemelot-terrein, (adjunct)directeuren van achtereenvolgens Deltalinqs en Vopakterminal Amsterdam West aan het woord.

Laatste discussies

Zijn regels in aandachtsgebieden wel of geen effectgerelateerde regels? Ik stel deze vraag op basis van hetgeen is gesteld over vuurwerkopslagen pagina 116 nota van toelichting algemeen BKL 1 juli 2016, laatste alinea!
Per 1 juli 2016 is de internetconsultatie van de AMvB’s omgevingswet gestart. Het merendeel van de milieuwetgeving wordt ‘beleidsneutraal’ opgenomen in de Omgevingswet. Voor het milieuthema externe veiligheid ligt de situatie echter anders. De Modernisering van het Omgevingsveiligheidbeleid, verwoordt in de vier AmvB’s, laat grote wijzigingen zien in vergelijking met het Bevi en aanverwante EV-besluiten.…

Wet- en regelgeving

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Praktijk & uitvoering

 MOV-werkbezoek: Zeer Kwetsbare Gebouwen-Editie

Achtergrondinformatie

Websites

Ministerie I&M
Ontwerp Veilige Omgeving

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Helpdesks

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Zie ook