Populatieservice

De populatieservice voor het berekenen van het groepsricio is nu algemeen beschikbaar via de populatieservice. De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met Safeti.NL, RBMII, CAROLA en Gevers. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder BEVI, BEVT of BEVB. 

Concreet betekent dit dat je de populatieservice nodig hebt bij de groepsrisicoverantwoording in een ruimtelijk besluit voorzover dit (beperkt) kwetsbare bestemmingen mogelijk maakt, een vergunningbesluit, tracébesluit, ruimtelijk besluit tbv aanleg of wijziging infrastructuur met transport gevaarlijke stoffen. In de toelichting populatieservice staat meer over hoe de populatieservice te gebruiken is.

Handleiding populatieservice
De handleiding populatieservice geeft nadere informatie over het verkrijgen, bewerken en verwerken/toepassen van de gegevens. De handleiding wordt indien nodig aangepast met relevante ontwikkelingen. In de tijdelijke handleiding populatieservice Gevers staat hoe de populatieservice voor Gevers werkt. Deze handleiding zal geïntegreerd worden in de algemene handleiding.

Achtergronddocument populatieservice
In het achtergronddocument populatieservice  staan de uitgangspunten en achterliggende gedachten van de populatieservice onder andere uitleg hoe de aantallen personen tot stand zijn gekomen (versie 0.4) van Safeti.NL tabel, de drempelwaarden RBMII en het verduidelijkt de gebruikte terminologie.

Disclaimer
Aan de verkregen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens zijn bedoeld om de gebruiker op weg te helpen met gegevens die op een wel-beschreven wijze zijn verkregen. De gebruiker blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de producten, zoals risicoanalyses, waarin hij/zij de gegevens verwerkt.

Let op:
De werkgroep Populatieservice wijst er op dat gegevens die eerder zijn verkregen via de Populator van Bridgis niet meer gebruikt mogen worden bij het opstellen van groepsrisicoberekingen anders dan berekeningen gerelateerd aan het oorspronkelijke besluit.

Aanmelden populatieservice
De populatieservice is voor iedereen toegankelijk. Hoewel de scope van de gegevens beperkt is tot externe veiligheid, is er geen bezwaar tegen het raadplegen van de gegevens voor andere werkvelden. Aanmelden kan via de populatieservice

Wijzigingen

december 2016

 • Na rekenen kan je, mits voldoende ingezoomd, de panden (en andere populatieobjecten) en bijbehorende data zichtbaar maken en aan passen. Aan andere mogelijkheden, zoals het interactief invoeren van nieuwe objecten, wordt nog gewerkt.
  Er wordt een lijst met gewijzigde objecten bijgehouden en meegestuurd met de uitvoer (na opnieuw rekenen).
 • Gevers populatie-informatie is beschikbaar.
 • De populatieservice levert nu ook metadata. De informatie omvat peildata, gebruikte kengetallen e.d. Met deze metadata is het  mogelijk om uitvragen na verloop van tijd te kunnen reproduceren.
 • Het is mogelijk om een dag is te splitsen in dag, avond en nacht. Deze versie is nog niet online beschikbaar maar kan worden aangevraagd via Relevant. Bij voldoende belangstelling zal deze versie ook online beschikbaar komen. Alleen in Safeti.NL kan deze splitsing van de dag verwerkt worden in de berekening..
 • De Gevers populatieservice handleiding staat in een separate handleiding. Deze handleiding zal worden opgenomen in de bestaande handleiding.
 • Terugmelding BAG.
 • Het is mogelijk om historische populatiegegevens op te vragen.
 • Het is mogelijk om een kopie van een bestaande rekensessie
 • Een rekensessie kan bevroren worden waardoor geen wijzigingen meer mogelijk zijn en altijd met dezelfde populatiegegevens beschikbaar zijn.
 • Om verschillen tussen diverse basisgegevens over kinderopvangplaatsen te ondervangen is rekening gehouden met het maximale aantal aanwezigen. 

  Nadere toelichting bovenstaande wijzigingen