Risicoregister en risicokaart

Inzicht in risicobronnen is een voorwaarde om EV-beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren én om de risicocommunicatie met burgers te kunnen verbeteren. Rijk, provincies en gemeenten zijn allen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risico-inventarisaties. Het gaat zowel om risicovolle situaties rond bedrijven als om risico's die ontstaan door transport van gevaarlijke stoffen.

De risicosituaties worden vastgelegd in het landelijke Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), dat tegenwoordig door het IPO wordt beheerd. In het RRGS wordt onder meer per bedrijf de PR10-6-contour vastgelegd. Voor een aantal bedrijfscategorieën (o.a. lpg-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en PGS15-bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan) gelden standaardafstanden tot de PR10-6-contour, zoals vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).

Belangrijk hulpmiddel bij de inventarisatie van stationaire activiteiten (bedrijven) is de Leidraad risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen. In de Leidraad is gedefinieerd wat risicovol is en wat niet. Bovendien bevat de Leidraad een inventarisatiemethodiek en indicatieve effect- en risicoafstanden. Voor sommige bedrijven (zoals BRZO-bedrijven) moet een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) worden uitgevoerd om de PR10-6-contour te bepalen. Naast de risicovolle objecten worden er op de risicokaart ook kwetsbare objecten weergegeven zoals: scholen, kerken, evenemententerreinen en ziekenhuizen e.d. De criteria om deze objecten op de risicokaart te zetten staan vermeld in de leidraad risico-inventarisatie.

De gegevens in het register worden ontsloten via de provinciale risicokaarten. De gegevens in het RRGS zijn voor professionals zichtbaar gemaakt via de professionele risicokaart. De gegevens die in de 'Ministeriële Regeling Risicokaarten' als burger-relevant zijn gemarkeerd zijn ook toegankelijk voor burgers via een publieke risicokaart. Naast risico's die ontstaan als gevolg van gevaarlijke stoffen zijn op de risicokaart ook risico's als gevolg van natuurrampen, zoals overstromingen en bijvoorbeeld ernstige verstoring van de openbare orde weergegeven, de zogenaamde 'Overige ramptypen'.

Laatste discussies

Login om een discussie te starten. Heeft u nog geen login, registreer u dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u ook de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid een nieuwe discussie te starten. Klik op onderstaande knop en geef andere gebruikers de mogelijkheid te reageren op uw discussieonderwerp!

Actuele ontwikkelingen

 • Aanpassingen risicokaart
  De verschillende applicaties die samen de risicokaart vormen (zoals de invoersystemen, de risicokaartdatabase, de risicokaartviewers en de website) zijn nu tien jaar in gebruik. Een aantal onderdelen is verouderd en aan vervanging toe of moet worden geactualiseerd. De actualisatie van de website is al gestart. Over verdere ontwikkelingen zal in 2012 een besluit worden genomen.
  Een onderdeel van de actualisatie is de aanpassing van de risicokaart-viewer voor proffesionele gebruikers. De indeling van de viewer wordt gebaseerd op de indeling die in het regionale risicoprofiel wordt gebruikt. Dit betekent onder andere dat de legenda-indeling en de themakiezer worden aangepast. Door deze wijziging van de risicokaartviewer sluit de risicokaart beter aan bij het regionaal risicoprofiel.
 • Wijziging Wet milieubeheer in verband met het beheer van het RRGS
  Volgens de huidige Wet milieubeheer is het RIVM de beheerder van het risicoregister gevaarlijke stoffen. In 2008 is het IPO de feitelijke beheerder van het register geworden. Via een wijziging van de Wet milieubeheer wordt in 2012 wettelijk vastgelegd dat deze taak bij het IPO ligt. De provincies krijgen hierdoor formeel de verantwoordelijkheid over het beheer van het RRGS krijgen.

Wet- en regelgeving 

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

  Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Helpdesks

  Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

 • Voor vragen over de risicokaart kunnen via de provinciale contactpersonen worden gesteld. Zie www.risicokaart.nl

Zie ook