Ruimtelijke Ordening

Bij het maken van ruimtelijke plannen is het van belang dat het bevoegd gezag Wro rekening houdt met de risicocontouren rondom bedrijven en transportroutes. Bestemmingplannen vormen bij uitstek het instrument om het aspect externe veiligheid juridisch te verankeren en zo ongewenste situaties in de toekomst te voorkomen.
Voor inrichtingen gelden de grenswaarden/richtwaarden uit het BEVI. Het artikel 5 van BEVI verplicht de toepassing van de (nieuwe) grenswaarden in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), onder meer bij de vaststelling/herziening van een bestemmingplan. Ook is het mogelijk om een veiligheidszone romdom bedrijven vast te stellen en die vast te leggen in bestemmingsplannen. Zie veiligheidscontouren.

Meer informatie over het saneren van bestaande knelpunten en het voorkomen nieuwe knelpunten staat op saneren.

Laatste discussies

Over de niet-limitatieve opsomming van (beperkt) kwetsbare objecten in het Bevi raken we voorlopig niet uitgesproken. Ik doe een poging om de ondergrens vast te leggen door te stellen: bouwwerken waarin alleen sprake is van een 'lichte industriefunctie' of 'overige gebruiksfunctie', zoals beschreven in het Bouwbesluit, zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten. Immers: er zijn in die gebouwen geen personen aanwezig die beschermd moeten worden.
2 woningen / ha kwetsbaar?
Verspreid liggende woningen zijn beperkt kwetsbaar. Het criterium is ligt op 2 woningen per ha. Daarbij is het zaak om een logische hectare te kiezen. Nu doet zich echter een situatie voor dat er binnen die logische hectare 5 woningen zijn gelegen: 2 'woningen van derden' en 3 bedrijfswoningen. De drie bedrijfswoningen zijn beperkt kwetsbaar (vastgelegd in bestemmingsplan en feitelijke situatie).…
Login om een discussie te starten. Heeft u nog geen login, registreer u dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u ook de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid een nieuwe discussie te starten. Klik op onderstaande knop en geef andere gebruikers de mogelijkheid te reageren op uw discussieonderwerp!

Actuele ontwikkelingen

De Grondexploitatiewet, vaak afgekort als Grex-wet, is een onderdeel van de Wet Ruimtelijke Ordening die op 1 juli in werking is getreden. De Grondexploitatiewet biedt gemeenten onder meer instrumenten om kosten van de planontwikkeling bij grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars, te verhalen.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Helpdesks

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Zie ook