Verantwoording Groepsrisico

Het groepsrisico is een maat voor de kans, dat door een ramp bij een activiteit met gevaarlijke stoffen of met een vliegtuig, een groep mensen, die niet rechtstreeks bij de activiteit betrokken is, tegelijkertijd omkomt. Deze maat is dus niet gericht op een bepaalde specifieke locatie of op een individuele persoon. Groepsrisicoberekeningen beogen maatschappelijke ontwrichting inzichtelijk te maken. Op basis van deze verkregen inzichten kan er bewuster worden omgegaan met risico's.Het groepsrisico kan toenemen door uitbreiding van risicovolle activiteiten enerzijds en door het verhogen van de personendichtheid (bijvoorbeeld door woningbouw) anderzijds.
Voor het groepsrisico zijn geen harde normen vastgelegd, alleen oriënterende waarden. In het BEVI en de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zijn regels opgenomen over de verantwoording van het groepsrisico. Gemeenten en provincies moeten bij een toename van het groepsrisico vaak verantwoording afleggen over het genomen besluit. Hierbij moeten ze in ieder geval aandacht besteden aan mogelijke alternatieven en risicoreducerende maatregelen en ook de mogelijkheden voor rampenbestrijding en hulpverlening belichten. De Regionale Brandweer heeft veelal een wettelijke adviestaak.

Laatste discussies

korte omschrijving object inrichting: 3 aparte units 500 m2/ 150 m2/ 200 m2- één aanvraag om omgevingsvergunning aantal stoelen 225 / 40 / nader in te vullen verblijftijd 15 minuten drive / take away / dine in: 30% / 15%  / 55% piektijden: ma t/m do 17:00-21:00 uur en vrij/zat/zon 14:00-21:00 uur VRAAG: Is dit object een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object volgens het BEVI ??
Voor woningen wordt "standaard" een dichtheid aangehouden van 2,4 personen per woning. Ik mis een getal voor afwijkend woninggebruik, b.v. appartementen (b.v. < 60 m2), seniorenwoningen etc. Ik zoek naar breed gedragen kengetallen hiervoor. Op dit moment ben ik specifiek op zoek naar een kengetal voor appartemeneten.
Gemeente Wageningen wil een bestemmingsplan opstellen waarin het mogelijk wordt om in een oud voetbalstadion evenementen te organiseren. Er kunnen ruim 6000 mensen bij dergelijke evenementen aanwezig zijn. Op de weg die langs het stadion loopt ligt de route gevaarlijke stoffen (provinciale weg). Het GR zal hierdoor per definitie toenemen, echter zeer gering. Is het in deze situatie toch handig om een berekening en een verantwoording van het GR op te stellen?

Actuele ontwikkelingen

  • Het ministerie van I&M publiceerde januari 2011 het supplement 'Verantwoorden bij een ruimtelijk besluit' op het eerder uitgebrachte document 'Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico'. Dit supplement gaat in op verantwoorden als vorm van 'een goede ruimtelijke ordening' en de ruimtelijke besluiten waarbij de verantwoordingsplicht van toepassing is.
  • De 'Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico transport' is in september 2010 in opdracht van het ministerie van I&M gepubliceerd. De handreiking bevat een kort overzicht van de ruimtelijke processen, gaat in op de plaats van het brandweeradvies binnen die processen en geeft voorbeelden van de wijze waarop het effect gemaximaliseerd kan worden.

Wet- en regelgeving

Praktijk & uitvoering

Achtergrondinformatie

Websites

    Er zijn geen documenten gevonden over dit onderwerp.

Helpdesks

Zie ook