Verbeterprogramma groepsrisico

In 2009 is een evaluatie uitgevoerd naar het instrument 'verantwoordingsplicht groepsrisico'. Om de gesignaleerde tekortkomingen weg te nemen is het verbeterprogramma groepsrisico gestart, een samenwerking van het Rijk, IPO, VNG en de NVBR (samengebracht in het RIVE). Met het oog op de kwaliteit van en het draagvlak van de verbetervoorstellen wil het RIVE een Adviesgroep Groepsrisico instellen. Deze (onafhankelijke) adviesgroep bestaat uit partijen die in de praktijk met de verantwoording groepsrisico te maken hebben: overheden, veiligheidsregio’s, adviesbureaus en de industrie. De Adviesgroep heeft als taak op verzoek van het RIVE te adviseren over de verbetervoorstellen en over de implementatie van deze voorstellen. Het is de bedoeling dat de adviesgroep twee jaar (tot eind 2013) bestaat en, los van symposium en congres, driemaal per jaar (een halve of hele dag) bijeenkomt. De verbetervoorstellen moeten dan voldoende zijn geïmplementeerd.

Marc Numann: “Geef de adviesgroep een actieve rol naar gemeenten en provincies”


Marc Numann van het Bureau Stedelijke Planning is actief betrokken bij het verbeterprogramma groepsrisico, met de opdracht om meer kennis, inzicht en betrokkenheid te creëren bij ruimtelijk ordenaars. Hij beaamt dat een goede verantwoording van het groepsrisico nu nog moeizaam gaat. “Wij zijn als bureau zelf onderdeel van de doelgroep en zetten onze ervaring in om verbetervoorstellen te doen. Hierbij gaan we pragmatisch te werk, onder andere door meer nadruk te leggen op het deel van het proces waar de werkelijke veiligheidswinst te behalen valt: de ontwerpfase. Hierin spelen bestuurders slechts een beperkte rol en staat de projectleider centraal.”

Het onderzoek wijst uit dat het niet voldoende is om te focussen op meer of nieuwe instrumenten. “Die zijn er genoeg. De sleutel ligt eerder op het menselijke vlak, bijvoorbeeld bij een meer persoonlijke interactie tussen EV'ers en RO'ers en bewustwording over wat hen drijft.” De onderzoekers ‘practice what they preach’ en organiseren op 29 maart een expertmeeting, waarin EV'ers en RO'ers gezamenlijk aan ‘best practices’ werken. “De Adviesgroep Groepsrisico zou een wezenlijke rol kunnen spelen bij de implementatie van het verbeterprogramma door actief gemeenten en provincies te benaderen en die zo belangrijke persoonlijke interactie vorm te geven”, aldus Marc Numann.