Werkstandaarden externe veiligheid

Met de werkstandaarden externe veiligheid wordt een uniforme vertaalslag gemaakt van de ‘versnipperde’ wet- en regelgeving in een samenhangende set van activiteiten voor de uitvoering van een externe veiligheidstaak. In de toekomst sluiten de werkstandaarden aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

Doel
De werkstandaarden geven gestructureerde informatie voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de EV-taken conform wet- en regelgeving, bestuurlijke afspraken en breed gedragen ervaringen. 

Werkstandaarden

 EV in Vergunningverlening

 EV in Ruimtelijke Ordening.

Implementatie werkstandaarden

De werkstandaarden geven inzicht in de werkzaamheden van EV-adviseurs bij omgevingsdiensten, gemeenten en provincies. Elke organisatie kan de werkstandaarden gebruiken bij de ontwikkeling of bij het verbeteren van de eigen organisatie- en kwaliteitsopzet. Er is en blijft ruimte voor maatwerk, zowel in kwaliteitssystemen als in de feitelijke uitvoering van het werk. De werkstandaarden gaan niet in op de werkzaamheden in de primaire processen Vergunningverlening en Ruimtelijke Ordening, maar alleen op de taakuitvoering van EV-adviseurs. 

De werkstandaard biedt een landelijk uniforme aanpak waarmee:

  1. Het bevoegd gezag een kwaliteitsgarantie krijgt zodat men kan vertrouwen op juiste (conform wet- en regelgeving) EV-taakuitvoering door omgevingsdiensten.
  2. De onderlinge samenwerking tussen bevoegd gezag en omgevingsdiensten wordt gefaciliteerd.
  3. Elke betrokken organisatie (bevoegd gezag en omgevingsdiensten) haar eigen kennis- en kwaliteitsmanagementsysteem efficiënt kan inrichten op basis van een landelijke standaard. Dit voorkomt veel dubbel werk, maar behoudt de mogelijkheid tot maatwerk.
  4. Elke betrokken organisatie kan op een efficiënte wijze inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om het kennisniveau in de eigen organisatie op peil te houden.
  5. Elke betrokken organisatie beschikt over actuele, betrouwbare en praktische informatie voor haar medewerkers die dat kunnen gebruiken als leidraad voor een effectieve en efficiënte taakuitvoering. 

De werkstandaarden zijn ontwikkeld door werkgroepen met vertegenwoordigers uit provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. De opgenomen werkstandaarden zijn ontwikkeld/geactualiseerd in het najaar van 2015. Het beheer valt onder deelprogramma 3 van de Impuls omgevingsveiligheid.