Nieuwsbrief Relevant, september 2010


Jaarcongres 2010
Nieuws uit de kennistafels
IPO-projecten 2010: stand van zaken
Nieuwe documenten op www.relevant.nl


Jaarcongres 2010
Behaalde resultaten, garantie voor de toekomst?
Onder deze titel
organiseert Relevant netwerk externe veiligheid op 7 december a.s. voor de vijfde keer haar jaarlijkse landelijke congres
 in de Reehorst te Ede. Het wordt dit jaar een bijzonder congres. De programmaperiode 2006-2010 nadert haar einde. We schenken aandacht aan de behaalde resultaten. Maar we kijken vooral ook vooruit. Wat zijn de accenten voor de periode 2011-2014? Welke kansen moeten we grijpen en hoe vullen we deze in? Denk hierbij aan thema's als de verantwoording van het Groepsrisico, Transport van Gevaarlijke Stoffen en aspecten als organisatie en (kwaliteits)borging binnen het werkveld en de samenwerking met omliggende werkvelden. Dit alles met toch ook een feestelijk tintje. Aan het programma wordt druk gewerkt. Laatste suggesties zijn welkom. En vergeet vooral niet nu vast in te tekenen zodat u verzekerd bent van een plaats. Voor meer informatie over (bijdragen aan) het programma, registratie en kosten: zie hier

Nieuws uit de kennistafels

Kennistafel buisleidingen
De volgende bijeenkomsten van de kennistafel buisleidingen zullen plaatsvinden op 7 september en op 9 november. In deze bijeenkomsten zal naast de risico’s van het transport van aardgas per buisleiding ook de risico’s van overige stoffen centraal komen te staan. Zoals het transport van CO2 per buisleiding. Andere onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aanbod zullen komen zijn, risicocommunicatie, ‘watergangen in relatie tot kabels en leidingen’, hoogspanning in relatie tot staal’ en praktijk casussen. Tevens is het onderdeel van de kennistafel buisleidingen op de website aangevuld met nieuwe informatie.

Kennistafel ruimtelijke ordening en Saneren
De volgende bijeenkomst van de kennistafel Ruimtelijke Ordening is op 19 oktober in Utrecht. Op de agenda staan onder meer de koppeling tussen EV-beleid en maatregelen (aanpassing regelgeving), de saneringsafspraken voor het basisnet (wanneer saneren, hoe gefinancierd), een vergelijking van structuurvisies en een casus. Ben je werkzaam bij ministerie, provincie, gemeente of veiligheidsregio en heb je belangstelling? Stuur een mail naar info@relevant.nl
 

IPO-projecten 2010: stand van zaken

IPO 015 Ontwikkelen hulpmiddelen externe veiligheid voor ruimtelijke ordenaars
Centraal in het IPO project 015 staat met welk hulpmiddel ruimtelijke ordenaars effectief geholpen kunnen worden bij externe veiligheid. Omdat er al de nodige hulpmiddelen voorhanden zijn zoals handreikingen, rapporten, helpdesks, signaleringskaarten e.d. heeft de werkgroep eerst een analyse uitgevoerd naar het gebruik van bestaande hulpmiddelen en de behoefte aan nieuwe hulpmiddelen. Uit deze analyse bleek dat RO-ers met name handreikingen en signaleringskaarten gebruiken. De bestaande handreikingen blijken daarbij erg bruikbaar. Dit geldt ook voor signaleringskaarten die, waar beschikbaar, relatief veel gebruikt worden door RO’ers. Ook viel op dat signaleringskaarten er in een grote diversiteit zijn (wat wordt getoond en hoe wordt het getoond).
Verder bleek uit het onderzoek dat er wel degelijk een behoefte bestaat aan nieuwe hulp(middelen). Opvallend is dat er niet zozeer behoefte is aan handreikingen of kaarten, maar aan collega’s met kennis van zaken en aan signaleringskaarten. In het onderzoek zijn ook de voorwaarden in beeld gebracht die RO’ers aan zo’n kaart stellen: actueel, eenvoudig, toegespitst op het relevante plangebied, een handelingsperspectief en bij voorkeur geïmplementeerd binnen de eigen GIS omgeving. In dit laatste kan eenvoudig worden voorzien vanwege de grote diversiteit aan GIS pakketten waarmee gewerkt wordt.
In het vervolg van het project is gestart met het ontwikkelen van een signaleringskaart voor RO’ers. De werkgroep wil daarbij gebruik maken van de landelijke risicokaart. Door het toevoegen van functies aan de risicokaart moet het voor RO’ers mogelijk worden om met enkele muisklikken een signaleringskaart te maken van een plangebied. In overleg met de Landelijke Beheersorganisatie Risicokaart wordt de technische haalbaarheid onderzocht op basis van een programma van eisen. De projectgroep zal de signaleringskaart en de bijbehorende introductie en toelichting in het vervolg van het project verder uitwerken.

Nieuwe documenten op www.relevant.nl

 

 

[doorsturen]  [wijzigen]  [afmelden]