Nieuwsbrief Relevant, april 2010


Artikel 1: Vooraankondiging: Minisymposium Groepsrisico
Artikel 2: Nieuws uit de kennistafels
Artikel 3: IPO-projecten 2010: stand van zaken
Artikel 4: Jaar van transport en veiligheid in Zuid-Holland

Artikel 5: Nieuwe documenten op www.relevant.nl

Vooraankondiging: Minisymposium Groepsrisico

Op 24 juni a.s. organiseert Relevant netwerk externe veiligheid een middagbijeenkomst waar de resultaten van vier IPO-projecten in samenhang worden gepresenteerd. Het betreffen de projecten 'Verantwoorde brandweeradvisering', 'Catalogus Bouwkundige Maatregelen', 'Borgen EV-maatregelen in de Ruimtelijke Ordening' en de 'MAL Groepsrisico'. Aan de hand van een concrete casus wordt u meegenomen door de verschillende instrumenten en wordt duidelijk hoe één en ander op elkaar ingrijpt tot een consistent geheel. De middag is bedoeld voor medewerkers uit de Ruimtelijk Ordening, Milieu en de Brandweer. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer gedetailleerde informatie en kunt u lezen hoe u zich op kunt geven. Schrijf de datum alvast in uw agenda! De bijeenkomst zal plaatsvinden te Utrecht.

 

Nieuws uit de kennistafels

Kennistafel techniek

De kennistafel Techniek staat in de startblokken om ook van het jaar 2010 weer een succes te maken. Het onderwerp Inherente Veiligheid (IV) zal ook dit jaar een belangrijk deel van de agenda bepalen. Inmiddels is de website Inherente Veiligheid gestart http://inherenteveiligheid.eu. De site is nog volop in ontwikkeling maar staat nu al vol interessante informatie. Zo bevat de IV-databank een aanzet voor een overzicht van IV-maatregelen en kunnen bedrijven via de site gebruik maken van het IV-instrument. Dit jaar zal er een Handreiking Inherente Veiligheid verschijnen. Verder wil de kennistafel dit jaar aandacht besteden aan de onderwerpen aardgas, waterstof en CO2 en zullen ook ICT en procesveiligheid onder de loep worden genomen. Op het lijstje staan verder nog de onderwerpen GHS & PGS-15, Buncefield & PGS-29 en de resultaten van ongevalonderzoeken in relatie tot de ‘stand der veiligheidstechniek’. In 2010 wil de kennistafel nauwer samenwerken met de andere kennistafels.

 

Kennistafel buisleidingen
De eerste bijeenkomst van de kennistafel buisleidingen voor 2010 zal op 1 juni a.s.  plaatsvinden. Het hoofdthema van deze bijeenkomst is verantwoording groepsrisico. Daarnaast kan ten aanzien van buisleidingen het volgende nieuws worden gemeld:

  • Het ontwerp van het Besluit externe veiligheid buisleidingen is ter beoordeling aan de Raad van State aangeboden.
  • Het handboek buisleidingen in bestemmingsplannen is geactualiseerd en is te vinden op de VROM-website.  Dit handboek is echter nog niet definitief. Wanneer het ontwerp van het Besluit externe veiligheid buisleidingen van de Raad van State terug is en de allerlaatste wijzigingen zijn doorgevoerd, vindt er een laatste actualisatieslag plaats.
  • Het rekenpakket voor berekening van externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen (CAROLA) is per 1 mei 2010 beschikbaar. Via de downloadapplicatie kan men zich registreren als gebruiker van het rekenpakket. Voor meer informatie kunt u terecht op de modelpagina van CAROLA.

Kennistafel saneringen
De kennistafel saneringen heeft haar invalshoek verbreed. Om saneringssituaties in de toekomst te voorkomen is het noodzakelijk om vroegtijdig de externe veiligheid te laten meewegen in de ruimtelijke ordening. Daar is de meeste winst te behalen. De meeste vraagstukken liggen in beleid en regelgeving op dit terrein. Vandaar dat de kennistafel voortaan verder gaat onder de naam “kennistafel ruimtelijke ordening”. De twee laatste bijeenkomsten van de kennistafel is er intensief gediscussieerd over het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen voor het spoor. Vooral recente (bijna) ongelukken hebben de aandacht voor dit onderwerp verscherpt. Enkele vragen die zijn besproken:
-     Heeft basisnet een directe doorwerking in het bestemmingsplan?
-    
Ten aanzien van de saneringsregeling: wie is verantwoordelijk, wie stelt 
vast en wie betaalt?
Belangrijke boodschap aan V&W is om transparant en tijdig te blijven communiceren, zeker richting de knelpuntgemeenten.

Er is de laatste tijd tamelijk veel regelgeving aangekondigd en beleid via circulaires uitgevaardigd. In hoeverre kun je op nog niet geformaliseerde regelgeving anticiperen bij planontwikkeling? Veel gemeenten en ook provincies zouden door anticipatie graag een stap verder zetten, maar de mogelijkheden lijken beperkt.  Een andere actueel thema op de agenda betreft de veiligheidscontour op basis van art 14 BEVI. In Rotterdam-Rijnmond – maar ook in andere gemeenten in het land - worden veel voordelen verwacht van deze ruimtelijke scheiding van risicovolle bedrijfsactiviteiten en stedelijke ontwikkelingen. De provincie Zuid-Holland bereidt een beleidsstandpunt ‘risicoconcentratiegebieden’ voor, waarvan een concept in de bijeenkomst van de kennistafel is besproken.

Uiteraard wordt ook regelmatig een casus besproken. Een casus in Sittard-Geleen maakt duidelijk dat ook een ogenschijnlijk eenvoudige situatie soms niet zo maar past in beleid en regelgeving inzake EV. De kennistafel heeft met de gemeente de concrete mogelijkheden tot oplossing besproken.

De volgende bijeenkomst van de kennistafel zal op 25 juni 2010 plaatsvinden ‘op locatie’, namelijk in het Europoort-Botlekgebied. 

 

Wilt u ook eens deelnemen aan een Kennistafel?

Of uw eigen casus voorleggen? Neem dan contact met ons op via info@relevant.nl

IPO-projecten 2010: stand van zaken

IPO-08: Handreiking ‘Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid’

In de praktijk van de brandweeradvisering inzake externe veiligheid blijkt de doorwerking van het advies van de regionale brandweer/veiligheidsregio onvoldoende. Het gaat hierbij om de wettelijke adviestaak van de regionale brandweer rond besluiten in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarom is er in het project Brandweeradvisering (voorheen IPO08) gewerkt aan de totstandkoming van de handreiking ‘Verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid’. In de projectgroep waren VNG, IPO en de NVBR vertegenwoordigd.

 

Doel

De handreiking ‘Verantwoorde brandweeradvisering’ heeft als doel zorg te dragen dat bij het brandweeradvies de adviesvraag en het antwoord optimaal bij elkaar aansluiten en voor alle betrokkenen in bruikbare vorm gegoten zijn. Verder worden handvatten geboden voor optimalisatie van de doorwerking van het brandweeradvies, uniformering in de advisering en borging van de geadviseerde maatregelen.

 

Inhoud

De handreiking beschrijft rechten, plichten, kansen en beperkingen van alle betrokken partijen: gemeenten, brandweerorganisaties en provincies. De handreiking geeft een advies over het wenselijke proces waarin bevoegd gezag en brandweer elkaar tijdig betrekken vanaf de start van het proces tot aan de besluitvorming. Het gedetailleerde stappenplan bevordert uniformering in de advisering en leidt bevoegd gezag en brandweer naar een gedegen en gedragen advies. Ook krijgt het brandweeradvies een centrale plaats in de verantwoording van het groepsrisico.

 

Tenslotte beschrijft de handreiking de (on)mogelijkheden om de doorwerking van het brandweeradvies te optimaliseren, variërend van wettelijke borging tot procesmatige afspraken. De handreiking wordt geleverd met de benodigde technische informatie voor de brandweer (o.a. scenario’s voor slachtofferbepaling) en hulpmiddelen voor de uitvoering van de adviestaak (zoals een beschrijving van de benodigde informatie en een uitgewerkte voorbeeldprocedure en -advies).

 

De documenten zijn hier te vinden.

 

IPO-014: Mal groepsrisico

In juni 2010 zal de Mal Groepsrisico worden opgeleverd. Het digitale beleidsinstrument zal daarmee invulling geven aan het bestuurlijke afwegingskader voor het groepsrisico zoals dat onder meer in het NMP-4 is bedoeld. Uit het milieubeleidsplan blijkt, dat de bestuurlijke afweging van het groepsrisico geen eenvoudig proces is dat aan een vaste norm of grenswaarde zou kunnen worden getoetst. Dit komt, doordat de bestuurlijke afweging direct afhankelijk is van het evenwicht tussen de omgevingsfactoren economie, maatschappij en hulpvraag. Voor iedere risicobron is de omgeving anders. Er is sprake van een contingentiebenadering.

 

In het kader van de bestuurlijke afweging beoogt de Mal Groepsrisico te voorzien in een systematiek en instrumentarium, waarmee het groepsrisico inzichtelijk kan worden verantwoord. Zo geeft het beleidsinstrument inzicht in de balans tussen hulpvraag en hulpaanbod, kunnen risicoreducerende maatregelen uit een digitale catalogus met elkaar worden vergeleken en kunnen de risico's aan de hand van een maatschappelijke kosten-batenanalyse op waarde worden geschat. De Mal Groepsrisico ondersteunt bestuurders, ambtenaren en andere professionals bij de voorbereiding voor de besluitvorming over de vestiging of uitbreiding van risicovolle bedrijven, ruimtelijke ontwikkelingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 

De Mal Groepsrisico wordt ontsloten als webapplicatie via de website: www.malgroepsrisico.nl Op deze website kan momenteel het verloop van het project worden gevolgd. Via het mailadres malgroepsrisico@brabant.nl kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief van het project.

 

Jaar van transport en veiligheid in Zuid-Holland

Op 25 maart vond de aftrap plaats van het programma 'jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland'. Honderd professionals op het gebied van transport gevaarlijke stoffen, uit verschillende organisaties, kwamen naar het provinciehuis te Den Haag. Er waren naast medewerkers van veiligheidsregio's, milieudiensten, gemeenten, waterschappen en provincie ook medewerkers vanuit het (georganiseerde) bedrijfsleven aanwezig. De conferentie beoogt draagvlak en betrokkenheid te creëeren en inhoudelijke input te leveren voor het programma.

 

De veiligheidregio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Hollands-Midden en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk besloten om het thema transport en veiligheid in 2010 extra aandacht te geven. Het gaat hierbij om het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, weg, water, door tunnels en buisleidingen. Uit eerder belevingsonderzoek in de provincie Zuid-Holland bleken de inwoners grote behoefte te hebben aan voorlichting over transportrisico’s. Meer informatie over het programma vindt u hier.

 

Klik hier voor het verslag van de startconferentie.
Klik hier voor de presentaties die tijdens de startconferentie zijn getoond.

 

Wilt u op de hoogte blijven van het 'jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland'? Stuur een bericht naar transportenveiligheid@pzh.nl.

 

Nieuwe documenten op www.relevant.nl

-oorsturen]  [wijzigen]  [afmelden]