Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid 2021-2024

Vervolg IOV 2021-2024

In het BOb van 30 oktober 2019 is door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) besloten om het programma IOV te beëindigen vanaf 2021, maar op grond van een gezamenlijke agenda wel door te gaan met versterking van omgevingsveiligheid. Daarbij heeft het BOb contouren van uitwerking en aanpak vastgesteld die zijn uitgewerkt in 7 clusters. Van ieder cluster is een meerjarenvoorstel 2021-2024 geschreven die op 6 april 2020 door het BOb zijn vastgesteld. In deze meerjarenvoorstellen per cluster wordt ingegaan op de ambitie, de governance en de financiering. 

De clusters zijn hier opgenomen en worden door de eigen trekker verder uitgewerkt. Ten aanzien van het kennisnetwerk is er een visie ontwikkeld onder leiding van de VNG. In de visie wordt een relatie gelegd tussen omgevingsveiligheid en de grotere thema’s en de integrale benadering die wordt nagestreefd in het kader van de Omgevingswet. Er is onder meer gekeken naar alle betrokken stakeholders op het gebied van kennisinfrastructuur, de benaderbaarheid van informatie, het delen van kennis en ervaring en ook welke info ontbreekt en welke onderwerpen onderbelicht zijn.

Bekijk hier de stukken betreffende het vervolg programma IOV 2021-2024

Bekijk hier de visie Kennisinfrastructuur

Gemeentelijke verdeelsleutel door Cebeon

Voor het doorzetten van de middelen via het gemeentefonds heeft Cebeon een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld, voor een verdeling van middelen voor gemeentelijke taken inzake externe veiligheid. Het betreft taken in de sfeer van ruimtelijke ordening en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten zijn op deze taakgebieden het bevoegd gezag, maar de taken worden in belangrijke mate uitgevoerd door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Programma IOV 2020

Het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) is een interbestuurlijk programma op het gebied van externe veiligheid, anticiperend op de Omgevingswet. Het programma IOV bestaat uit vijf deelprogramma’s die gezamenlijk ondersteuning bieden aan omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies op het gebied van omgevingsveiligheid (externe veiligheid). Het programma IOV 2020  is goedgekeurd door het BOb op 30 oktober 2019 en bestaat uit zes clusters:

  1. Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo);
  2. Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS);
  3. Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk;
  4. Lokaal externe veiligheidsbeleid;
  5. Modernisering Omgevingsveiligheid;
  6. Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten.

Verlengd programma IOV 2019

Op 1 oktober 2018 is het Verlengd programma IOV 2019 door het Bestuurlijk Omgevingsberaad goedgekeurd. Het programma bestaat uit vijf deelprogramma's waarbij het vijfde, Implementatie Modernisering Omgevingsveiligheidbeleid, door het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat wordt geregisseerd.

Of een IOV 2020 nodig is, zal blijken uit de resultaten van het onderzoek naar de verankering van de structurele werkzaamheden van de IOV, zie de paragraaf hieronder. Aanleiding voor de verlenging van het programma IOV zijn:

  • de verschuiving van de inwerkingtreding van de Omgevingswet,
  • de overgang naar een werkwijze voor omgevingsveiligheid zonder programmafinanciering,
  • het afronden van enkele projectmatige activiteiten uit het lopende programma 2015-2018 die nog niet zijn afgerond en
  • de moderniseringsoperatie voor omgevingsveiligheid. 

Afrondingsjaar: programma IOV 2020

Het programma IOV 2020 is het laatste jaar waarin de Provincie Zuid-Holland als adressant van het ministerie optreedt. Vanaf 2021 worden de activiteiten structureel verankerd. De manier waarop dit gebeuren zal, krijgt momenteel alle aandacht. De ambities, governance en financiering zal per cluster worden bepaald en aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) worden voorgelegd medio maart 2020. Hiervoor wordt dit Visie op de governance financiering omgevingsveiligheid als basis gebruikt.

Daarnaast zijn gelden bij het Rijk beschikbaar voor Omgevingsveiligheid breed.

Deze structuur wordt de komende jaren doorgezet.

Programma's en rapportages IOV

Compacte halfjaarsrapportage IOV 2020

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2019

Productenoverzicht derde deelprogramma Impuls omgevingsveiligheid (IOV)

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2020

Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2019

Halfjaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2018

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2018

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2017 

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Halfjaarrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2016

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2015