Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid 2021-2024

Vervolg IOV 2021-2024

In het BOb van 30 oktober 2019 is door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) besloten om het programma IOV te beëindigen vanaf 2021, maar op grond van een gezamenlijke agenda wel door te gaan met versterking van omgevingsveiligheid. Daarbij heeft het BOb contouren van uitwerking en aanpak vastgesteld die zijn uitgewerkt in 7 clusters. Van ieder cluster is een meerjarenvoorstel 2021-2024 geschreven die op 6 april 2020 door het BOb zijn vastgesteld. In deze meerjarenvoorstellen per cluster wordt ingegaan op de ambitie, de governance en de financiering. 

De clusters zijn hier opgenomen en worden door de eigen trekker verder uitgewerkt. Ten aanzien van het kennisnetwerk is er een visie ontwikkeld onder leiding van de VNG. In de visie wordt een relatie gelegd tussen omgevingsveiligheid en de grotere thema’s en de integrale benadering die wordt nagestreefd in het kader van de Omgevingswet. Er is onder meer gekeken naar alle betrokken stakeholders op het gebied van kennisinfrastructuur, de benaderbaarheid van informatie, het delen van kennis en ervaring en ook welke info ontbreekt en welke onderwerpen onderbelicht zijn.

Bekijk hier de stukken betreffende het vervolg programma IOV 2021-2024

Bekijk hier de visie Kennisinfrastructuur

Gemeentelijke verdeelsleutel door Cebeon

Voor het doorzetten van de middelen via het gemeentefonds heeft Cebeon een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld, voor een verdeling van middelen voor gemeentelijke taken inzake externe veiligheid. Het betreft taken in de sfeer van ruimtelijke ordening en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten zijn op deze taakgebieden het bevoegd gezag, maar de taken worden in belangrijke mate uitgevoerd door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Programma's en rapportages IOV

Compacte halfjaarsrapportage IOV 2020

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2019

Productenoverzicht derde deelprogramma Impuls omgevingsveiligheid (IOV)

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2020

Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2019

Halfjaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2018

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2018

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2017 

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Halfjaarrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2016

Programma Impuls omgevingsveiligheid 2015