Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ronald Hendriks van de gemeente Best heeft de volgende vraag:
De externe veiligheidsonderzoeken welke uitgevoerd zijn bij nieuwe bestemmingsplannen, of nieuwe ontwikkelingen nabij een LPG tankstation, zijn uitgegaan van de convenantmaatregelen. Dus voor nieuwe ontwikkelingen is geanticipeerd op de nieuwe kleinere afstanden welke voortkomen uit de convenantmaatregelen. We hebben nu dus een situatie waarbij een ontwikkeling (kwetsbaar object, kantoor) nabij een LPG station is gerealiseerd. Dus binnen de huidige Pr afstanden en buiten de nieuwe Pr convenantafstanden. Het REVI is nog steeds niet aangepast op de kleinere afstanden met de convenantmaatregelen. Dit loopt al zeker 1 1/2 jaar uit. Dus hebben we feitelijk nu juridisch een knelpunt gerealiseerd???

Bij navraag bij Oranjewoud is gebleken dat er nu wat uitspraken zijn gedaan van RvS omtrent dergelijke situaties. De situatie welke is hierboven geschets heb zal zeker niet uniek zijn. Graag had ik meer informatie op deze site die ingaat op deze problematiek en hoe hiermee om te gaan. Was het wel juist om te anticiperen op die convenantmaatregelen? Lopen we nu een onacceptabel risico? Wanneer wordt het REVI nu eindelijk eens aangepast? Kortom duidelijkheid, of we destijds de juiste keus hebben gemaakt.