Efficiëntere en effectievere vergunningverlening voor aardgasleidingen en meet- en regelstations, Groningen

In Groningen hebben de provincie en de Gasunie samen een pilot uitgevoerd. Het doel van de pilot is om vergunningverlening van aardgasleidingen en meet- en regelstations efficiënter en effectiever te maken. Tijdens de pilot is nagegaan, hoe het proces van vergunningverlening verloopt, welke partijen op welk moment betrokken zijn en hoe informatiestromen verlopen. Aanleiding voor de pilot was de wirwar van betrokkenen en verschillen in vergunningverlening.

Vraagstelling
Kan de vergunningverlening voor aardgasleidingen en meet- en regelstations efficiënter en effectiever worden uitgevoerd? Zo ja: hoe kan dan een betere organisatie worden gerealiseerd?

Knelpunten tijdens het project
De volgende knelpunten zijn aanleiding geweest voor dit project:

Knelpunten Gasunie:

 • Veelheid aan (autonome) bevoegde gezagen
 • Gebrek aan coördinatie en informatie-uitwisseling bij bevoegd gezag
 • Grote diversiteit in vergunningvoorschriften
 • Lange doorlooptijden van vergunningprocedures
 • Het huidige stelsel van wet- en regelgeving wordt als star ervaren

Knelpunten overheid:

 • Kennisachterstand bevoegd gezag m.b.t. de materie van de Gasunie
 • Gebrekkige borging van veiligheid in bestemmingsplannen
 • Bescheiden omvang van veel gemeentelijke milieu- en Ruimtelijke ordeningsdiensten
 • Lage frequentie van bezoek aan bedrijven van de Gasunie
 • (onderschatting van de risico's)

Daarnaast laat de pilot het volgende zien:

 • Leidingen zijn vaak niet in het bestemmingsplan opgenomen.
 • Er is bij gemeenten gebrek aan kennis over buisleidingen.
 • Er is gebrek aan informatie over buisleidingen.

Aanpak/oplossingsrichtingen
De voornaamste conclusie van de pilot is, dat er behoefte is aan betere coördinatie tussen Gasunie en de provincie en dat betere coördinatie resulteert in effectievere vergunningverlening. Aan de zijde van de Gasunie is er daarnaast sprake van meer efficiëntie. De pilot heeft geresulteerd in de vorming van het COG (Coördinatiepunt Overheden Groningen) en van het GSP (Gasunie Service Point). Beide organen zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van vergunningaangelegenheden vanuit de overheid respectievelijk de Gasunie en beheren beide een database. Tussen de databases vindt uitwisseling plaats. De databases worden afgestemd op landelijke ontwikkelingen. Uit de pilot is gebleken dat er aan de kant van de Gasunie een grote tijdswinst te behalen is. Aan de kant van de overheid betreft het vooral een kwaliteitswinst. Vanwege het succes van de pilot, zal de pilot worden opgeschaald naar de rest van Nederland.
In onderstaande figuur is weergegeven, hoe de coördinatie vorm gekregen heeft.

Documenten
KENNIS:Presentatie Gasunie

Contact
Naam: Arend Kroes
Werkzaam bij: VROM Inspectie Noord
e-mail: arend.kroes@minvrom.nl (mailto: arend.kroes@minvrom.nl)
tel.: 050-5992734