Cluster 6: Ontwikkelbudget / nieuwe prioriteiten

Inleiding

In aansluiting op de NOVI (Nationale omgevingsvisie) en de Milieuvisie (van het rijk) geldt het principe dat iedere burger recht heeft op een veilige leefomgeving en waar daarnaast het streven is de omgevingsveiligheid verder te verbeteren. Het continu kunnen verbeteren van omgevingsveiligheid is gebaat bij armslag in de vorm van een ontwikkelbudget voor nieuwe (omgevingsveiligheid) prioriteiten. De eerste signalen over een mogelijk aanstaande energietransitie die ook raakt aan het omgevingsveiligheidsdomein waren een aantal jaren geleden zichtbaar. De uitvoeringsvraagstukken gerelateerd aan accu’s en de toename van gebruik en transport van waterstof volgde kort daarop. Het is van belang om toekomstgericht om te kunnen gaan met het omgevingsveiligheidsdomein in een veranderende omgeving.

Ook naar de toekomst toe wordt vroegtijdige signalering van ontwikkelingen (maatschappelijk en technisch) die raken aan het omgevingsveiligheidsdomein voor alle overheden van belang gevonden. Waarbij er daarnaast ook ruimte is om, gerelateerd aan die ontwikkelingen, concreet steun te verlenen aan initiatieven en aan onderzoeken in de pioniersfase die passen in het streven naar een veilige leefomgeving die ook als zodanig wordt ervaren.

Ambitie

Ambitie is om in de periode 2021-2024 als gezamenlijke stakeholders te komen tot een aanpak waarbij proactief omgegaan wordt met omgevingsveiligheid. Op die wijze wordt bijgedragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van de overheden op komende ontwikkelingen die raken aan omgevingsveiligheid. Ze zijn zo beter toegerust op hun rol en taak in een veranderende omgeving. Het streven naar verbetering van de omgevingsveiligheid zoals ook in de Milieuvisie verwoord is ook een ontwikkeling die aansluit bij het proactief omgaan met omgevingsveiligheid.
Vanuit de betrokken stakeholders bestaat behoefte aan het organiseren van samenspel en samenhang tussen een aantal functies/elementen die raken aan het proactief omgaan met omgevingsveiligheid. De volgende stappen/functies worden onderkend:

  • signalering 
  • ontwikkeling 
  • uitvoering 

Signalering
Het gaat dan met name om de signalering van tendensen die van belang worden geacht voor omgevingsveiligheid en die van belang zijn voor de overheden vanwege hun rol en taak op het gebied van omgevingsveiligheid. Er wordt (kennis)inbreng voorzien vanuit bestaande kennisinstituten (RIVM, NIV), de uitvoeringspraktijk (OD’s, VR’s) en de bestuurlijke gremia (o.a. BOb).

Ontwikkeling
Het gaat hierbij om (het komen tot) voorstellen die (gerelateerd aan de relevante signalen) een bijdrage kunnen leveren aan omgevingsveiligheid en om voorstellen die voor de overheden relevant zijn vanwege hun rol en taak in het omgevingsveiligheidsdomein.

Uitvoering
Het gaat hier om het uitvoeren van geselecteerde voorstellen/projecten uit de voorgaande stap. De resultaten van de uit te voeren voorstellen dragen bij aan een veiliger leefomgeving bijvoorbeeld omdat de overheden beter kunnen anticiperen op/voorbereid zijn op ontwikkelingen en zo effectief en efficiënt hun rol en taak kunnen vervullen in het omgevingsveiligheidsdomein.

In het kader van dit cluster zijn reeds veel aanvragen binnengekomen. Voor een aantal aanvragen geldt dat reeds is besloten dat deze projecten middelen krijgen toegedeeld en dat reeds begonnen is/op korte termijn begonnen wordt met de uitvoering van deze projecten. Voor een aantal projecten zijn ook reeds de eindresultaten opgeleverd. De projectvoorstellen en projectresultaten vindt je hieronder gebundeld per project:  

Afsprakenkader

De globale contouren van de bijdrageregeling zijn bekend het geeft partijen zo gelegenheid zich alvast voor te bereiden op het komen tot voorstellen zie ‘Afsprakenkader Ontwikkelbudget voor nieuwe prioriteiten versterking omgevingsveiligheid 2021-2024’. Het afsprakenkader wordt op 28  januari 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan het directeurenoverleg-klein. Er kan dus nog iets in veranderen. Echter, het geeft al wel voldoende indruk aan welke eisen individuele projectaanvragen moeten voldoen én hoe de selectie zal plaatsvinden van de aanvragen.