Thema's

Landelijke Platform Veilige Leefomgeving (LPVL)

Landelijk Platform Veilige Leefomgeving deelt kennis over omgevingsveiligheid

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) staat voor kennis over externe veiligheid (EV)/omgevingsveiligheid. Deze kennis wordt gebundeld en verspreid via verschillende kanalen. EV-deskundigen kunnen zo makkelijk met elkaar in contact komen en zijn snel op de hoogte van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, beleid en praktische uitvoering rondom omgevingsveiligheid. Het LPVL deelt kennis op zowel landelijk, provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau.

Kracht van gezamenlijk optrekken
Het vervoeren, opslaan en gebruiken van gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee. Het LPVL deelt kennis hierover in een landelijk netwerk om zo bij te kunnen dragen aan een veilige omgang met gevaarlijke stoffen in Nederland. Door gezamenlijk op te trekken kan het LPVL ook vanuit eigen (praktijk)kennis invloed uitoefenen op het landelijk beleid.

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving: 

  • is de zichtbare link tussen gemeentelijk, provinciaal en landelijke beleidsontwikkeling en – uitvoering, op het gebied van omgevingsveiligheid;
  • draagt bij aan het ontwikkelen van beleid en regelgeving en het verhogen van de uitvoeringskwaliteit hiervan;
  • brengt praktijkproblemen in kaart en zoekt oplossingen;
  • vervult waar nodig een signalerende en activerende rol richting het bevoegd gezag;
  • beschikt over een groot landelijk netwerk zodat de vakkundige professionals op allerlei vlakken kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

LPVL organiseert bijeenkomsten, themasessies en deelt kennis online
Het LPVL organiseert (regionale) bijeenkomsten en themasessies waar EV-deskundigen elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast wordt veel kennis gedeeld op dit Kennisnet en op de website van Relevant. Een mooi voorbeeld is de Vraagbaak externe veiligheid. Op deze plek kunnen overheidscollega’s (in alle functies) vragen stellen over externe veiligheid. De kennismakelaar van het LPVL gaat met hulp van zijn achterban aan de slag met de vraag.

LPVL van en voor EV-deskundigen

Het LPVL is er dus voor deskundigen op het gebied van externe veiligheid. Deze deskundigen zijn vaak werkzaam voor provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, het RIVM en IPLO. Zo is het LPVL een breed platform van EV-deskundigen. Daarnaast nemen ook vertegenwoordigers van andere partners deel zoals het Ministerie van I&W, NIPV, VNG en IPO. 

Meer weten over het LPVL of aansluiten
In het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving, programma 2023-2024’ is meer (achtergrond)informatie te vinden over het LPVL. Actueel nieuws gaan we delen via Kennisnet,via LinkedIn (net gestart) en deze website.

Meer informatie, vragen of je aansluiten bij het platform: stuur dan een mail naar Lilian Weeda, voorzitter LPVL, via l.weeda@omwb.nl

Volg het LPVL op LinkedIn