Werkstandaarden externe veiligheid

Met de werkstandaarden externe veiligheid wordt een uniforme vertaalslag gemaakt van de ‘versnipperde’ wet- en regelgeving in een samenhangende set van activiteiten voor de uitvoering van een externe veiligheidstaak. 

Doel
De werkstandaarden geven gestructureerde informatie voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de EV-taken conform wet- en regelgeving, bestuurlijke afspraken en breed gedragen ervaringen. 

Werkstandaarden

NB Deze werkstandaarden zijn gebaseerd op de huidige wetgeving. In het kader van de bijscholingen Omgevingsveiligheid zijn de volgende producten ontwikkeld:

Implementatie werkstandaarden

De werkstandaarden geven inzicht in de werkzaamheden van EV-adviseurs bij omgevingsdiensten, gemeenten en provincies. Elke organisatie kan de werkstandaarden gebruiken bij de ontwikkeling of bij het verbeteren van de eigen organisatie- en kwaliteitsopzet. De werkstandaarden gaan niet in op de werkzaamheden in de primaire processen Vergunningverlening en Ruimtelijke Ordening, maar alleen op de taakuitvoering van EV-adviseurs. De werkstandaarden bieden een landelijk uniforme aanpak waarmee:

  1. Het bevoegd gezag een kwaliteitsgarantie krijgt zodat men kan vertrouwen op juiste (conform wet- en regelgeving) EV-taakuitvoering door omgevingsdiensten.
  2. De onderlinge samenwerking tussen bevoegd gezag en omgevingsdiensten wordt gefaciliteerd.
  3. Elke betrokken organisatie (bevoegd gezag en omgevingsdiensten) haar eigen kennis- en kwaliteitsmanagementsysteem efficiënt kan inrichten op basis van een landelijke standaard. Dit voorkomt veel dubbel werk, maar behoudt de mogelijkheid tot maatwerk.
  4. Elke betrokken organisatie kan op een efficiënte wijze inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om het kennisniveau in de eigen organisatie op peil te houden.
  5. Elke betrokken organisatie beschikt over actuele, betrouwbare en praktische informatie voor haar medewerkers die dat kunnen gebruiken als leidraad voor een effectieve en efficiënte taakuitvoering.