Meerjarenagenda versterking omgevingsveiligheid 2021-2024

Meerjarenagenda versterking omgevingsveiligheid 2021-2024

Samenvatting

In het BOb van 30 oktober 2019 is door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) besloten om het programma IOV te beëindigen maar op grond van een gezamenlijke agenda wel door te gaan met versterking van omgevingsveiligheid. Daarbij heeft het BOb contouren van uitwerking en aanpak vastgesteld met de aan de clusters toebedeelde budgetten 1. Het besluit van het BOb is uitgewerkt in het voor 7 clusters opstellen van een meerjarenvoorstel 2021-2024. In deze meerjarenvoorstellen is per cluster ingegaan worden op de ambitie, de governance en de financiering.

Bekijk hier de stukken betreffende het vervolg programma IOV 2021-2024

Bekijk hier de visie kennisinfrastructuur

Gemeentelijke verdeelsleutel door Cebeon

Voor het doorzetten van de middelen via het gemeentefonds heeft Cebeon een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld, voor een verdeling van middelen voor gemeentelijke taken inzake externe veiligheid. Het betreft taken in de sfeer van ruimtelijke ordening en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten zijn op deze taakgebieden het bevoegd gezag, maar de taken worden in belangrijke mate uitgevoerd door omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Landelijke Platform Veilige Leefomgeving (LPVL)

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) staat voor kennis over externe veiligheid/omgevingsveiligheid. Bij het vervoeren, opslaan en gebruiken van gevaarlijke stoffen komen risico’s kijken. Het LPVL deelt kennis hierover in een landelijk netwerk. Dit is een netwerk van externe veiligheidsdeskundigen in Nederland. In de sidebar aan de linker zijde is meer informatie te vinden over het LPVL. Daarnaast is in het ‘Landelijk Platform Veilige Leefomgeving, programma 2023-2024’ is meer (achtergrond)informatie te vinden over het LPVL. Actueel nieuws delen wij via Kennisnet (Omgevingsdienst NL), LinkedIn en op deze website.