Jaarcongres Relevant 2018: Ronde A infosessies

Sessie 1A - Belevingsthermometer: hoe beleven we risico's?

Eén van de doelen die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nastreeft is 'een schone, gezonde en veilige leefomgeving die ook als zodanig wordt ervaren'. Inzicht in de veiligheidsbeleving is hiervoor van groot belang. Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie een 'belevingsthermometer' ontwikkeld en getest in twee gemeenten. De 'thermometer' bestaat uit een korte vragenlijst waarmee de veiligheidsbeleving van inwoners gepeild kan worden. In een pilot is de vragenlijst uitgezet bij omwonenden van chemische bedrijven en transportroutes voor gevaarlijke stoffen. In deze infosessie delen we de uitkomsten van deze pilot belevingsthermometer met u.

Presentatie sessie 1a Belevingsthermometer: hoe beleven we risico's?

Sprekers:
Jeroen Neuvel, RIVM
Monique Chambon, RIVM
Nicolette Koenekoop, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Sessie 1B - Hoe veilig is de energietransitie?

De energietransitie is in volle gang en ontwikkelt zich razendsnel. Dat is te merken in de fysieke leefomgeving: warmtepompen in de kelder, waterstofauto's op de weg, buurtbatterijen op de straathoek, windparken verspreid door het land en een stijgend aantal geothermische boorinstallaties. Dergelijke innovaties hebben positieve duurzaamheidseffecten, maar wat betekenen zij in termen van veiligheid? Welke dilemma’s zijn er voor risicobeheersing en incidentbestrijding? De infosessie 'Hoe veilig is de energietransitie?' geeft antwoorden, maar poneert ook vraagstukken met het oog op het verantwoord faciliteren van de energietransitie.

Sprekers:

Jan Maarten Elbers, Instituut Fysieke Veiligheid
Sander Lepelaar, VR Haaglanden

Sessie 1C - Kennistafel LNG: van pionieren naar beheren

De Kennistafel LNG heeft in haar vijfjarig bestaan de ontwikkeling van LNG als brandstof voor vrachtvervoer en scheepvaart vanaf de ontwikkelingsfase tot de huidige gebruiksfase meegemaakt. Deelnemers zijn afkomstig van veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, kenniscentra, ministeries, infrabeheerders, inspectie, bedrijfsleven en verzekeraars. Naast het delen van kennis stimuleert de tafel producten die bijdragen aan een veilige toepassing van LNG als brandstof. De twee aanjagers, Hans Spobeck van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en Marco van den Berg van het LIOGS (Landelijk Instituut Ongevallen Gevaarlijke Stoffen) nemen de deelnemers mee in de opbrengst van de afgelopen vijf jaar.

Sprekers:

Marco van den Berg, Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen
Hans Spobeck, Instituut Fysieke Veiligheid

Sessie 1D - Risicorelevante bedrijven, de Brabantse benadering

Bedrijven net onder de Brzo-grens noemt de provincie Noord-Brabant 'Risicorelevante bedrijven'. Om meer inzicht te krijgen in de (milieu- en brand-)veiligheid rond deze groep bedrijven, hebben de drie Omgevingsdiensten, de drie Veiligheidsregio’s en de drie Waterschappen in deze provincie de handen ineen geslagen. De gezamenlijke exercitie resulteerde in méér inzicht én een interventie(naleef)strategie. Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid spelen een voorname rol in de omslag van regelgericht naar risicogericht toezicht houden. Paul Meerman (Omgevingsdienst Midden- en West Brabant) zal in de infosessie samen met een van zijn collega’s ingaan op de aanpak zoals die door de negen organisaties is uitgevoerd.

Presentatie sessie 1D - Risicorelevante bedrijven, de Brabantse benadering

Sprekers:

Paul Meerman, OD Midden- en West-Brabant
Martin de Bree, Erasmus Universiteit Rotterdam

Sessie 1E - Digitale ontsluiting via nieuw Register Externe Veiligheid

Het ministerie van IenW is begonnen met de bouw van een nieuw Register Externe Veiligheid, kortweg: REV. Het REV moet een plek krijgen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit betekent dat de informatie over externe veiligheid vanaf 2021 eenduidig beschikbaar komt voor allerlei toepassingen. Voor openbare informatie gebeurt dit via de Atlas Leefomgeving (doelgroep: burger en scholen). Meer specifieke informatie over bijvoorbeeld de beoordeling van vergunningaanvragen loopt via gemeenten en het DSO. Ook specifieke groepen van professionals (bevoegd gezag, brandweer, e.d.) zullen straks uit hetzelfde REV hun informatie halen en delen.
Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? Hoe wordt straks de toegang tot informatie geregeld? En in hoeverre is het gewenst om strategische informatie openbaar te maken?

Presentatie sessie 1E - Digitale ontsluiting via nieuw Register Externe Veiligheid

Sprekers:

Rianne Dobbelsteen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Linda van Berkel, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Aan de slag met de Omgevingswet

 

Sessie 1F - Kennistafel windturbines

Actuele ontwikkelingen rond de plaatsing van windturbines. Naast recente veranderingen aan het beleidsfront besteedt onder meer aandacht aan de jurisprudentie, ervaringen en ontwikkelingen met Save-W en het rekenprogramma voor veiligheid.

Presentatie sessie 1F- Kennistafel windturbines

Sprekers:

Jeroen Eskens, Antea Nederland 
Armando Aerts, Antea Group

Sessie 1G - Kansen voor versterking omgevingsveiligheid

Veiligheidsbeleid wint aan effectiviteit bij ruimte voor eigen initiatief. Dit geldt met name indien er sprake is van ketensamenwerking met aandacht voor het uitwisselen van veiligheidsinformatie tussen private en publieke organisaties. Het project ‘Ontwikkeling Botsproef’ laat concreet zien waar nog extra kansen voor de versterking van de omgevingsveiligheid liggen. Centraal staat bottom-up toetsing van operationele activiteiten vanuit de praktijk op veiligheid. De nieuwe benadering vergroot het inzicht in het verbeterpotentieel bij bedrijven en overheden. Deze interactieve sessie gaat in op de uitkomsten van de botsproef en de leerpunten voor ketensamenwerking die hier uit voortvloeien.

Presentatie sessie 1G - Kansen voor versterking omgevingsveiligheid (RVO)
Presentatie sessie 1G - Kansen voor versterking omgevingsveiligheid (RHDHV)
Presentatie sessie 1G - Kansen voor versterking omgevingsveiligheid (SVO)

Sprekers:

Erik ter Avest, RVO SVO-regeling
Charles Tangerman, Min. Infrastructuur en Waterstaat
Simone van Dijk, Royal HaskoningDHV
Erik Gerlag, CHEMgroep
Marlouce Biemans, BieGreen