Jaarcongres Relevant 2018: Ronde B infosessies

Sessie 2A - Ontwikkelingen in de rekenvoorschriften voor omgevingsveiligheid

In 2018 zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van de rekenvoorschriften voor omgevingsveiligheid. Voorbeelden zijn de nieuwe versie van het rekenpakket SAFETI-NL versie 8.1 en het stappenplan voor het berekenen van aandachtsgebieden. Ook vindt dit jaar een consequentieonderzoek plaats naar de nieuwe dosis-sterfterelaties voor toxische stoffen. Het RIVM praat u in deze infosessie praat bij over alle ontwikkelingen op het gebied van de rekenvoorschriften voor omgevingsveiligheid. Ook krijgt u de gelegenheid om mee te denken over gewenste toekomstige ontwikkelingen.

Presentatie sessie 2A - Ontwikkelingen in de rekenvoorschriften voor omgevingsveiligheid

Spreker:

Paul Uijt de Haag, RIVM

Sessie 2B - Nieuwe richtlijn voor opslag gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels

In april dit jaar is een nieuwe PGS gelanceerd: de PGS 31! Hierin zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de boven- en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in één of meer tanks. De richtlijn is van groot belang voor zowel bedrijven met gevaarlijke stoffen in opslag als vergunningverleners, brandweer, veiligheidsregio’s en toezichthouders. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt de nieuwe PGS toegelicht, waarbij het wettelijk kader, ontwerp, veiligheids- en beheersmaatregelen kort worden belicht. Via een interactief vragenspel worden de deelnemers meegenomen in de achterliggende (ontwerp)vraagstukken en belangen.

Pesentatie sessie 2B - Nieuwe richtlijn voor opslag gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels

Spreker:

Twan van den Heijkant, Antea Nederland BV 

Sessie 2C - Veiligheidsaspecten in een omgevingsplan

De drie Brabantse Veiligheidsregio’s laten zien hoe een veiligheidsaspect een plek kan krijgen in een gemeentelijk omgevingsplan. Dit gebeurt aan de hand van de beleidsregels ‘Bereikbaarheid en bluswatervoorziening’, inmiddels vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veilgiheidsregio’s. Dit is juridisch afgedekt zodat ook toekomstige initiatiefnemers de beleidsregels dienen toe te passen.

Presentatie sessie 2C - Veiligheidsaspecten in een omgevingsplan

Sprekers:

Pieter van der Vleuten, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Tom Thijssen, Tonnaer Adviseurs
Dennie Strik, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Sessie 2D - QuickScan veiligheidscultuuronderzoek 2012-2018 regio Rijnmond

DCMR en TNO hebben bij negentien bedrijven in het Rijnmondgebied het QuickScan veiligheidscultuuronderzoek 2018 uitgevoerd. Het is een herhaling van een soortgelijk onderzoek uit 2012. De onderzochte bedrijven komen uit de branches Raffinaderij, Chemie, Natte Bulk en op/overslag. Het onderzoek geeft inzicht in:

  1. De kwaliteit van de veiligheidscultuur bij de negentien bedrijven;
  2. De verschillen tussen zowel de bedrijven onderling als tussen de sectoren;
  3. De verschillen in de veiligheidscultuur bij de Brzo-bedrijven die in 2012 ook al werden onderzocht;
  4. De invloed van interventies, met name van landelijke, regionale en sectorspecifieke programma’s, die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Tijdens de sessie zal een toelichting gegeven worden op de Quickscanmethodiek en worden de resultaten van het dit jaar uitgevoerde onderzoek gepresenteerd.

Presentatie sessie 2D - QuickScan veiligheidscultuuronderzoek 2012-2018 regio Rijnmond

Sprekers:

Sjoerd Post, DCMR Milieudienst Rijnmond
Yvette van der Werf, DCMR Milieudienst Rijnmond

Sessie 2E - Toepassing Omgevingsveiligheid

Het RIVM heeft in 2018 een nieuwe online versie van het Handboek Omgevingsveiligheid gepubliceerd. Het Handboek laat zien hoe mens en milieu beschermd kunnen worden tegen brand, explosie of gifwolk als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De sessie behandelt de belangrijkste veranderingen en biedt ruimte om in te gaan op vragen en voorstellen van deelnemers. Heeft u als een vraag of suggestie? Stuur deze dan alvast naar diehgilievsgnivegmo@rivm.nl zodat we deze in de voorbereiding mee kunnen nemen.

Presentatie sessie 2E - Toepassing Omgevingsveiligheid

Sprekers:

Jeroen Neuvel, RIVM
Arjan Boxman, RIVM

Sessie 2F - Risicogebieden: wanneer wel en wanneer niet?

Onder de Omgevingswet kunnen Risicogebieden aangewezen worden. In de pilot Risicogebieden is ervaring opgedaan met dit nieuwe instrument. Hoe zijn die eerste ervaringen? Wat viel op, wat viel mee, wat viel tegen? Wanneer lijkt het aanwijzen van een risicogebied de moeite waard en wanneer niet? En wat zijn de leerpunten voor degenen die een risicogebied rond een chemisch cluster overwegen? In deze infosessie komen deelnemers van de pilot aan het woord. Ook komt aan bod wat je moet doen of weten voordat je aan een risicogebied gaat denken en welke partijen hierbij een rol spelen.

Sprekers:

Simone van Dijk, Royal HaskoningDHV Nederland BV
Jeroen van Venrooij, Gemeente Moerdijk
Peter de Waard, Omgevingstafel Moerdijk
Aniek Ahlers, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Yvette Moulijn, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Sessie 2G - Kennismaken met Signaleringskaart Externe Veiligheid

Het project Data-infrastructuur (DIS) ondersteunt digitaal de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid. De projectgroep werkt aan de ontwikkeling van een stelsel van gedigitaliseerde informatiesystemen ter ondersteuning van de EV-taakuitvoering. Deze ontwikkeling vindt staps- en modulegewijs plaats: steeds wordt een specifiek onderdeel aangepakt om zo de ontwikkeling beheersbaar te houden, ondanks de hoge complexiteit van het werkveld. Maak ook kennis met de landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid. Tijdens de sessie wordt de kaart (versie 1.8) gepresenteerd. De definitieve uitrol (versie 2.0) van de kaart staat eraan te komen en een goede casus of vraag over een actuele ontwikkeling zijn in dit verband zeer welkom om tijdens de sessie te behandelen. Stuur deze naar ofni@evadviesvanmulken.nl .

Sprekers:

Anita van Mulken, EV-advies van Mulken & Projectleider IOV
Rogier Wegerif, OD Midden-Holland
Boudewijn de Hoop, OD Rivierenland