Download documenten

Bestuurlijke handreiking LNG

Samenvatting

LNG tankstations in je gemeente: wat en hoe? Een handreiking voor bestuurders. Niet alleen voor beleidsmakers en veiligheidsadviseurs is een LNG een relatief onbekende risicobron. Ook (lokale) bestuurders hebben een belangrijke rol in het LNG dossier. Zij zijn degene die tot vergunningverlening over gaan. Om bestuurders een handvat te bieden is de bestuurlijke handreiking opgesteld. Deze bestuurlijke handreiking is bedoeld ter ondersteuning van bestuurders die, als bevoegd gezag, te maken krijgen met een aanvraag voor een vergunning voor het oprichten en in gebruik nemen van een LNG-tankstation op hun grondgebied (veelal college van B&W). In deze bestuurlijke handreiking is inzichtelijk gemaakt hoe de regelgeving op het gebied van LNG-tankstations in elkaar zit en hoe het vergunningsverleningstraject eruit ziet. Speciaal wordt hierbij ingezoomd op het bestuurlijke afwegingskader en de bestuurlijke aandachtspunten. Hiermee zijn gemeentelijke bestuurders (beter) in staat tijdig te anticiperen op hetgeen hen te wachten staat wanneer een aanvraag voor de aanleg en ingebruikname van een LNG-tankstation binnenkomt en ontstaat er ook bij de aanvrager van de vergunning een grotere mate van voorspelbaarheid van vergunningverlening. Aan de hand van een processchema wordt duidelijk gemaakt welke stappen er doorlopen moeten worden om over te kunnen gaan tot de vergunning en welke taak het bevoegd gezag hierin vervult.