Download documenten

Bouwstenen omgevingsveiligheid

Samenvatting

Voordat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling nabij spoorweg gerealiseerd wordt, moet een ba-
lans gevonden worden tussen de milieubelasting ten gevolge van het gebruik van het spoor en de
gevoeligheid van de omgeving voor die milieubelasting. De impact van een mogelijk incident tij-
dens het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, is één van de onderwerpen die betrok-
ken moet worden bij het vinden van die balans.

Die balans kan veelal gevonden worden door het houden van afstand of door het treffen van
maatregelen. Dit document helpt bij het vinden van die balans. Het document omvat:
• Bouwstenen met thema’s die redelijkerwijs betrokken moeten worden.
• Informatiebladen die een inhoudelijke toelichting geven.

Deze rapportage, welke is opgesteld in het kader van het project Robuust Basisnet Spoor, bevat
de bouwstenen. In de bijlagen zijn de informatiebladen opgenomen. De bouwstenen worden ook
via een afzonderlijke poster gepresenteerd en de informatiebladen kunnen ook onafhankelijk van
elkaar en de bouwstenen worden gebruikt.