Download documenten

Brieven inzake risiconormering voor aardgastransportleidingen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Rijk, Gasunie, VNG en IPO hebben overleg gevoerd over de wijze waarop omgegaan moet worden met de gevolgen van de risiconormering van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in relatie tot de bebouwde omgeving. De posities van partijen zijn door de heer J.G.M. Alders in kaart gebracht (zie brief 23 maart 2009). Over deze brief heeft op 1 april 2009 bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In dit overleg kon op de meeste onderdelen van de in de brief voorgestelde pakketbenadering overeenstemming worden bereikt. Met haar brief van 5 juni 2009 informeert minister Cramer de Tweede Kamer over de stand van zaken.