Download documenten

Eisen Gasunie omgevingsdata in het kader van groepsrisicoberekeningen bij ruimtelijke ontwikkeling

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In het nieuwe risicobeleid voor aardgasleidingen heeft het bevoegd gezag een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. Bij deze berekening moet onderscheid gemaakt worden tussen bestaande en geprojecteerde bebouwing. Zo wordt het mogelijk twee berekeningen te maken, voor een bestaande en voor een toekomstige situatie. Daarmee kan het bevoegd gezag invulling geven aan de verantwoording van het groepsrisico door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit document bevat de instructie voor het maken van deze berekeningen.