Download documenten

Handboek buisleiding in bestemmingsplannen

Samenvatting

Het Handboek buisleiding in bestemmingsplannen is in 2010 opgesteld als voorbereiding op het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dat in 2011 van kracht is geworden. In 2016 is het Handboek vernieuwd om antwoord te bieden op de actuele vraagstukken vanuit de thans vigerende wetgeving, alsook de actualisering op het gebied ven wet- en regelgeving (Bevb/Revb, Barro, WION, NEN3655). Dit handboek zal echter niet vooruitlopen op ontwikkelingen in de Omgevingswet (Bal, Bkl) welke naar verwachting in 2019 van kracht worden.