Download documenten

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid

Samenvatting

Gemeenten en provincies kunnen vastleggen hoe zij hun beschikbare beleidsvrijheid rond de omgang met risico’s van externe veiligheid wensen in te vullen. Zulke beleidsambities bieden voordelen voor ambtelijke voorbereiding, bestuurlijke besluitvorming en externe kenbaarheid. Deelprogramma 4 van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 stelt financiële middelen beschikbaar voor het het onderdeel ‘Structuurvisies omgevingsveiligheid’. De ambitie van het IOV is dat alle bevoegde gezagen een structuurvisie omgevingsveiligheid maken, dan wel externe veiligheid verwerken in de ruimtelijke structuurvisies. De oorsprong van deze inventarisatie ligt in het genoemde Verbeterprogramma Groepsrisico. Het eindresultaat van Taakgroep 2 van dit programma (‘Opstellen kader Externe Veiligheid’) bevat een inventarisatie-instrument om bestaande visies externe veiligheid (zowel gemeentelijke als provinciale) te screenen. Voor verspreiding en toepassing draagt de genoemde taakgroep haar eindresultaat over aan de Impuls Omgevingsveiligheid voor toepassing bij het onderdeel ‘Structuurvisies omgevingsveiligheid’. (De vorige versies van Inventarisatie kader externe veiligheid zijn via Relevant op te vragen.)